Language of document :

Kanne 22.10.2007 - Balieu-Steinmetz ja Noworyta v. parlamentti

(Asia F-115/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Luxemburg) ja Lidia Noworyta (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Kantajien vaatimukset

nimittävän viranomaisen hyväksymien sisäisten sääntöjen, jotka koskevat henkilöstösääntöjen liitteessä VI olevassa 3 artiklassa tarkoitettua ylityötuntien kiinteämääräistä korvausta ja jotka tulivat voimaan 1.5.2004, 1 artikla on todettava sääntöjen vastaiseksi siltä osin kuin siinä säädetään edellytyksestä, joka koskee ylityötuntien suorittamista tavanomaisen työajan puitteissa

nimittävän viranomaisen 18.12.2006 tekemä nimenomainen päätös, jolla hylättiin Noworytan 6.7.2006 tekemä vaatimus, sekä sen 13.11.2006 tekemä implisiittinen päätös hylätä Balieu-Steinmetzin 13.7.2006 tekemä vaatimus on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat väittävät ensinnäkin, että perusoikeuksia ja yleisiä oikeusperiaatteita on loukattu sekä Euroopan perusoikeuskirjaa on rikottu; näiden mukaan työntekijöihin sovellettavien työsuhteen ehtojen on oltava oikeudenmukaisia erityisesti työajan ja suoritettujen ylityötuntien perusteella maksettavan korvauksen osalta tai heidän työaikansa järjestämiseen liittyvien erityispiirteiden johdosta.

Erityisesti kantajat väittävät, että erotuksena henkilöstösääntöjen 56 a ja 56 b artiklasta henkilöstösääntöjen liitteessä VI olevassa 3 artiklassa ei säädetä mahdollisuudesta myöntää kiinteämääräistä korvausta erityisissä työskentelyolosuhteissa suoritetuista ylityötunneista sillä perusteella, että nämä tunnit on suoritettu tavanomaisen työajan puitteissa. Kantajien mukaan nimittävä viranomainen on tehnyt oikeudellisen virheen lisätessään kyseisen edellytyksen sisäisiin suoritettujen ylityötuntien korvaamista koskeviin sääntöihin.

Kantajien mukaan nimittävä viranomainen on myös tehnyt ilmeisen oikeudellisen virheen ilmoittaessaan, että ne virkamiehet, jotka on otettu palvelukseen 1.5.2004 lukien eivät voi saada tällaista korvausta osakseen, vaikka tällainen mahdollisuus on ilmaistu kyseisten sisäisten sääntöjen 1 artiklassa.

Lisäksi kantaja väittävät, että päätös, jolla heiltä evättiin kaikenlainen heidän erityisolosuhteissa työskentelynsä perusteella maksettava korvaus, oli vastoin henkilöstösääntöjen 56 a ja 56 b artiklaa sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Lopuksi kantajien mukaan parlamentin näkemys ei ole johdonmukainen siltä osin kuin johdon pääosaston pääjohtaja väitti, että puhelinvaihteessa ei kukaan tee ylityötunteja tavanomaisen työajan puitteissa, vaikka nimittävä viranomainen on puolestaan katsonut, että vireillä oli tutkimus kyseisen yksikön työehtojen yhdenmukaistamista koskevien mahdollisuuksien selvittämiseksi juuri yleisen/tavanomaisen työajan ulkopuolella noudatettujen epätavanomaisten työaikojen johdosta.

____________