Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2007 - Balieu-Steinmetz in Noworyta proti Parlamentu

(Zadeva F-115/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Luksemburg) in Lidia Noworyta (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožečih strank

za nezakonitega naj se razglasi prvi člen notranjega pravilnika, ki ga je sprejel organ, pristojen za imenovanja (OPI), v zvezi s fiksnim dodatkom kot plačilom za nadurno delo, določenim v členu 3 Priloge VI h Kadrovskim predpisom, ki so začeli veljati 1. maja 2004, ker določa pogoj, da se nadurno delo opravlja redno;

za nični naj se razglasita odločba OPI z dne 18. decembra 2006, s katero je bil zahtevek L. Noworyta zavrnjen, in odločba na podlagi molka organa z dne 13. novembra 2006, s katero je bil zavrnjen zahtevek M.-T. Balieu-Steinmetz z dne 13. julija 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki utemeljitev tožbe navajata kršitev temeljnih pravic, splošnih načel in Evropske socialne listine, skladno s katerimi morajo biti za vsakega delavca urejene poštene delovne razmere, zlasti glede delovnega časa in nadomestila za nadurno delo, ki ga je delavec opravil ali ki izhaja iz posebnosti ureditve njegovega delovnega časa.

Tožeči stranki natančneje uveljavljata, da v nasprotju s členoma 56a in 56b Kadrovskih predpisov člen 3 Priloge VI h Kadrovskim predpisom za odobritev fiksnega dodatka za nadurno delo, opravljeno v posebnih delovnih razmerah, ne postavlja pogoja, da se mora to delo opravljati redno. Po njunem mnenju naj bi OPI napačno uporabil pravo, ko je dodal ta pogoj v sprejeti notranji pravilnik o nadomestilu za nadurno delo.

OPI naj bi prav tako očitno napačno uporabil pravo z navedbo, da uradniki, zaposleni od 1. maja 2004 naprej, niso upravičeni do takega dodatka, čeprav je ta možnost izrecno predvidena v členu 1 omenjenega notranjega pravilnika.

Tožeči stranki poleg tega zatrjujeta, da odločbi, s katerima jima je bilo zavrnjeno sleherno nadomestilo za te posebne delovne razmere, kršita člena 56a in 56b Kadrovskih predpisov ter načelo enakega obravnavanja.

Nazadnje, stališče Parlamenta po mnenju tožečih strank ni dosledno, ker naj bi generalni direktor Generalnega direktorata predsedstva potrdil, da nihče na telefonskem posredovalnem mestu nadurnega dela ne opravlja redno, OPI pa naj bi trdil, da se izvaja študija, da bi se preizkusile možnosti uskladitve delovnih razmer v zadevni službi ravno zaradi uporabe neznačilnih delovnih urnikov izven splošnega/običajnega delovnega urnika.

____________