Language of document :

Žaloba podaná dne 25. října 2007 - Kolountzios v. Komise

(Věc F-117/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Kolountzios (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2007, kterým se zamítá žádost žalobce o provedení výpočtu navýšení nároků na důchod získaných před jeho nástupem do služebního poměru v drachmách u řeckých institucí důchodového zabezpečení TMSEDE a ELPP s použitím aktualizovaného průměrného směnného kursu stanoveného Komisí pro zohlednění kursových pohybů drachmy po dobu placení příspěvků;

uložit žalované nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce, úředník zařazený do platové třídy AD 12 stupně 4, tři žalobní důvody, z nichž první vychází z protiprávnosti obecných prováděcích ustanovení (dále jen "OPU") čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu (konkrétněji čl. 7 odst. 3) a, v případě potřeby, z protiprávnosti tohoto ustanovení služebního řádu.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení článku 3 nařízení Rady (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura (Úř. věst. L 162, s. 1).

Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásady právní jistoty a zásady rovného zacházení a nediskriminace.

____________