Language of document :

25. oktoobril 2007 esitatud hagi - Kolountzios versus komisjon

(Kohtuasi F-117/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kolountzios (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 11. mai 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus arvutada enne teenistusse asumist Kreeka pensioniametite TMSEDE ja ELPP juures drahmides omandatud pensioniõigustest tulenev lisa komisjoni kehtestatud ajakohastatud keskmise vääringu alusel, et võtta arvesse drahmi kõikumised sissemakseperioodil;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on palgaastme AD 12 järku 4 kuuluv ametnik, esitab oma hagi toetuseks kolm väidet, millest esimene puudutab personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete (täpsemalt artikli 7 lõike 3) õigusvastasust ning vajadusel nimetatud personalieeskirjade sätte õigusvastasust.

Teine väide puudutab nõukogu 17. juuni 1997. aasta määruse (EÜ) nr 1103/97 teatavate euro kasutuselevõtuga seotud sätete kohta (EÜT L 162, lk 1; ELT eriväljaanne 10/01, lk 81) artikli 3 rikkumist.

Kolmas väide puudutab õiguskindluse ning võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtete rikkumist.

____________