Language of document :

Kanne 25.10.2007 - Kolountzios v. komissio

(Asia F-117/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kolountzios (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission 11.5.2007 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus hänelle kreikkalaisissa eläkelaitoksissa TMSEDE:ssä ja ELPP:ssä ennen hänen palvelukseen astumistaan Kreikan drakmoina kertyneitä eläkeoikeuksia koskevan hyvityslaskeman tekemisestä siten, että sovelletaan sitä keskimääräistä muuntokantaa, jonka komissio on vahvistanut vakuutuskaudella tapahtuvien drakman arvon heilahtelujen huomioon ottamiseksi, on kumottava.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on palkkaluokkaan AD 12, palkkatasolle 4 kuuluva virkamies, vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 11 artiklan 2 kohdassa (ja erityisesti 7 artiklan 3 kohdassa) olevien yleisten täytäntöönpanosäännösten lainvastaisuutta, ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi, tämän henkilöstösääntöjen säännöksen lainvastaisuutta.

Toinen kanneperuste koskee tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17.6.1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1103/97 (EYVL L 162, s. 1) 3 artiklan rikkomista.

Kolmas kanneperuste koskee oikeusvarmuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteiden loukkaamista.

____________