Language of document :

Acțiune introdusă la 25 octombrie 2007 - Kolountzios/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-117/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Kolountzios (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 11 mai 2007 prin care se respinge cererea reclamantului de a se proceda la calcularea bonificației drepturilor de pensie dobândite înainte de angajarea în muncă în drahme la organismele grecești de pensie TMSEDE și ELPP, prin aplicarea ratei medii actualizate de conversie stabilite de Comisie pentru a se ține cont de fluctuațiile drahmei în perioada de cotizare;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul, funcționar cu gradul AD 12 treapta a patra, invocă trei motive, dintre care primul este întemeiat pe caracterul nelegal al dispozițiilor generale de aplicare (denumite în continuare "DGA") a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor [mai exact articolul 7 alineatul (3)] și, în măsura în care este necesar, pe caracterul nelegal al acestei dispoziții statutare.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1103/97 al Consiliului din 17 iunie 1997 privind anumite dispoziții referitoare la introducerea monedei euro (JO L 162, p.1, Ediție specială, 10/vol. 1, p. 81).

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea principiilor securității juridice și egalității de tratament și nediscriminării.

____________