Language of document :

Иск, предявен на 22 октомври 2007 г. - Strack / Комисия

(Дело F-118/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Guido Strack (Кьолн, Германия) [представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се осъди ответникът да заплати на ищеца обезщетение в размер на 1000 EUR за неимуществените вреди, включително за увреждането на здравето, претърпени от ищеца в периода 8.9.2006 г.-7.10.2006 г. поради това, че до посочения момент Комисията не е приела законосъобразно решение по неговата молба от 7.3.2005 г. да се признае, че заболяването му е професионално, и да се отменят съответно решенията на Комисията в обратния смисъл от 12 януари 2007 г., 26 февруари 2007 г. и 20 юли 2007 г.,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца обезщетение в размер най-малко на 10 000 EUR за претърпените от ищеца в периода 1.11.2006 г.-31.12.2006 г. имуществени и неимуществените вреди, включително увреждане на здравето, които се обуславят от неправомерни действия на Комисията, и да се отменят съответно решенията на решенията на Комисията в обратния смисъл от 12 януари 2007 г., 26 февруари 2007 г. и 20 юли 2007 г.

да се осъди ответникът да заплати лихви за забава върху дължимите суми, посочени в по-горните точки, в размер на определения от Европейската централна банка лихвен процент по основните операции по рефинансиране през съответния период, увеличен с 2 %, считано от 26 февруари 2007 г., до действителното плащане.

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своите искания за обезщетение ищецът се позовава на обстоятелството, че през периода 2000-2006 г. Комисията и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) извършили спрямо него множество служебни нарушения и правонарушения. Това се отнася по-специално до неговата работна среда и до психическия тормоз на работното му място, до третирането на неговите "whistle-blowings", до провеждането на процедури за оценяване и повишаване, до неправомерното предоставяне на лични данни, до препятстването на неговите усилия за изясняване и доказване на тези правонарушения и до обстоятелствата по неправомерното и забавено разглеждане на неговите молби по членове 73 и 78 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (Правилник за длъжностните лица).

Ищецът твърди, че ответникът при това нарушил по-специално правилата за закрила на здравето, член 255 ДЕО, членове 1, 3, 8 и 41е от Хартата за основните права и членове 8 и 13 от ЕКПЧ, Регламент 1049/2001 и Регламент 45/2001, членове 11а, 12, 22а, 22б, 24, 25, 26, 26а, 43, 45, 73 и 78 от Правилника за длъжностните лица и актовете за създаването на OLAF и преди всичко задължението за полагане на грижа и забраната за произвол.

По този начин ответникът причинил претендираните имуществени и неимуществени вреди, тъй като, както и ответникът междувременно признал в процедурите по членове 73 и 78 от Правилника за длъжностните лица, поради тези служебни нарушения ищецът заболял и в крайна сметка бил инвалидизиран. Неправомерното и забавено разглеждане на посочената по-горе процедура причинило допълнителна неимуществена вреда.

____________