Language of document :

Žaloba podaná dne 22. října 2007 - Strack v. Komise

(Věc F-118/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

uložit žalované, aby žalobci zaplatila náhradu škody ve výši 1 000,- EUR za nemajetkovou újmu na zdraví a morální újmu, kterou žalobce utrpěl v době od 8. 9. 2006 do 7. 10. 2006 tím, že Komise do uvedené doby nepřijala právoplatné rozhodnutí o jeho žádosti ze dne 7. 3. 2005 o uznání podmíněnosti jeho onemocnění výkonem povolání, a v tomto rozsahu zrušit rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2007, 26. února 2007 a 20. července 2007 s opačným účinkem;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila náhradu škody ve výši nejméně 10 000,- EUR za majetkovou újmu, jakož i nemajetkovou újmu na zdraví a morální újmu, která vznikla žalobci v době od 1. 11. 2006 do 31. 12. 2006 a byla podmíněna protiprávními jednáními Komise, a v tomto rozsahu zrušit rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2007, 26. února 2007 a 20. července 2007 s opačným účinkem;

uložit žalované zaplacení úroku z prodlení z částek dlužných podle předchozích odstavců ve výši převyšující o 2 % úrokovou míru použitou v daném období Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, od 26. února 2007 až do jejich skutečného zaplacení;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu svých nároků na náhradu škody žalobce uvádí, že se Komise a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vůči němu dopustily v letech 2000 až 2006 řady nesprávných úředních postupů a porušení práva. Jedná se zejména o jeho pracovní prostředí a zastrašování (mobbing) na pracovišti, způsob, jakým bylo postupováno v případě jeho "whistleblowings" (účast na varovných mechanismech, které používají vnitřní informátory), provádění postupů hodnocení a povyšování, protiprávní předávání osobních údajů, maření jeho snah o objasnění a prokázání těchto porušení práva a okolnosti protiprávního postupu a průtahů při vyřizování jeho žádostí podle článků 73 a 78 služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád").

Žalobce tvrdí, že přitom žalovaná mimo jiné porušila předpisy zdravotní péče, článek 255 ES, články 1, 3, 8, 41 a následující Listiny základních práv a články 8 a 13 EÚLP, nařízení 1049/2001 a 45/2001, články 11a, 12, 22a, 22b, 24, 25, 26, 26a, 43, 45, 73 a 78 služebního řádu a právní akty, kterými byl zřízen OLAF, ale především povinnost řádné péče vyplývající z právní úpravy služebního poměru úředníků a zákaz svévolného rozhodování.

Žalovaná tím kauzálně způsobila uplatňované majetkové a nemajetkové újmy, neboť žalobce, jak bylo mezitím uznáno i žalovanou v řízeních podle článků 73 a 78 služebního řádu, v důsledku těchto nesprávných úředních postupů onemocněl a posléze se stal invalidním. Protiprávní zpracování tohoto postupu uznání a průtahy v něm způsobily další nemajetkovou újmu.

____________