Language of document :

Sag anlagt den 22. oktober 2007 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-118/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ved Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning på 1 000,00 EUR for den ikke-økonomiske, herunder helbredsmæssige, skade, som han i perioden fra den 8. september 2006 til den 7. oktober 2006 forvoldtes, fordi Kommissionen indtil da ikke havde truffet nogen retmæssig afgørelse vedrørende hans ansøgning af 7. marts 2005 om anerkendelse af, at hans sygdom var erhvervsmæssigt betinget, og Kommissionens afgørelser af 12. januar 2007, 26. februar 2007 og 20. juli 2007, hvorved det modsatte blev fastslået, annulleres i denne henseende.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning på mindst 10 000,00 EUR for den økonomiske skade og ikke-økonomiske, herunder helbredsmæssige, skade, som han forvoldtes i perioden fra den 1. november 2006 til den 31. december 2006 på grund af Kommissionens retsstridige handlinger, ligesom Kommissionens afgørelser af 12. januar 2007, 26. februar 2007 og 20. juli 2007, hvorved det modsatte blev fastslået, annulleres i denne henseende.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren morarenter af de ovennævnte skyldige beløb med tillæg af morarenter på 2% over Den Europæiske Centralbanks rentesats for de primære markedsoperationer, som var gældende på de forskellige tidspunkter i de pågældende perioder, fra den 26. februar 2007 og indtil fuld betaling.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sine erstatningspåstande gør sagsøgeren gældende, at Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i forhold til ham har foretaget en række administrative fejl og uretmæssige handlinger i årene fra 2000 til 2006. Dette vedrører nærmere hans arbejdsmiljø og mobning på arbejdspladsen, behandlingen af hans "whistleblowing", gennemførelsen af bedømmelses- og forfremmelsesprocedurer, uretmæssig videregivelse af hans persondata, opstilling af forhindringer for hans forsøg på at opnå en forklaring på og bevis for disse tilsidesættelser af retsreglerne og omstændighederne omkring den uretmæssige og forsinkede behandling af hans ansøgninger i henhold til artikel 73 og 78 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (vedtægten).

Sagsøgeren gør gældende, at Kommissionen herved har tilsidesat bl.a. reglerne om helbredsbeskyttelse, artikel 255 EF, artikel 1, 3, 8 og 41 ff. i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, artikel 8 og 13 EMK, forordning (EF) nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 45/2001, vedtægtens artikel 11a, 12, 22a, 22b, 24, 25, 26, 26a, 43, 45, 73 og 78, de retsakter, der ligger til grund for OLAF's oprettelse, samt frem for alt omsorgspligten og forbuddet mod vilkårlig behandling.

Kommissionen har herved forvoldt de anførte økonomiske og ikke-økonomiske skader, eftersom sagsøgeren, hvilket Kommissionen siden hen har erkendt inden for rammerne af proceduren i henhold til vedtægtens artikel 73 og 78, blev syg som følge af disse administrative fejl og til sidst blev invalid. Den uretmæssige og forsinkede gennemførelse af denne anerkendelsesprocedure forvoldte ham yderligere ikke-økonomisk skade.

____________