Language of document :

Kanne 22.10.2007 - Guido Strack v. komissio

(Asia F-118/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 1 000 euroa vahingonkorvauksena niistä aineettomista terveydellisistä ja henkisistä vahingoista, jotka kantajalle ovat aiheutuneet 8.9.2006-7.10.2006 siitä, että komissio ei tuohon aikaan mennessä ollut tehnyt lainmukaista päätöstä kantajan 7.3.2005 tekemästä hakemuksesta, joka koski hänen sairautensa luonteen työperäisyyden tunnustamista, ja 12.1.2007, 26.2.2007 ja 20.7.2007 tehdyt komission päinvastaiset päätökset on tältä osin kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle vähintään 10 000 euroa vahingonkorvausta aineellisista vahingoista sekä aineettomista terveydellisistä ja henkisistä vahingoista, jotka kantajalle ovat aiheutuneet 1.11.2006-31.12.2006 ja jotka johtuivat komission lainvastaisesta menettelystä, ja 12.1.2007, 26.2.2007 ja 20.7.2007 tehdyt komission päinvastaiset päätökset on tältä osin kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan edellä mainituille määrille 26.2.2007 alkaen siihen päivään asti, jona maksu tosiasiallisesti suoritetaan, viivästyskorkoa, joka ylittää vuotuisesti 2 prosenttiyksikköä Euroopan keskuspankin pääasiallisiin jälleenrahoitustoimintoihinsa kyseessä olevana aikana soveltaman korkokannan

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää vahingonkorvausvaatimuksensa tueksi, että komissio ja Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) tekivät vuosina 2000-2006 useita virkavirheitä ja lainvastaisia toimia, jotka kohdistuivat kantajaan. Nämä liittyvät erityisesti hänen työympäristöönsä ja työpaikkakiusaamiseen, hänen tekemiensä paljastusten käsittelyyn, arviointi- ja ylennysmenettelyjen suorittamiseen, henkilötietojen lainvastaiseen luovuttamiseen, hänen näiden rikkomisten selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi tekemiensä ponnistelujen estämiseen ja hänen henkilöstösääntöjen 73 ja 78 artiklan nojalla tekemiensä hakemusten lainvastaiseen ja viivästyneeseen käsittelyyn.

Kantaja väittää, että vastaaja on siten rikkonut muun muassa sairaanhoidosta annettuja säännöksiä, EY 255 artiklaa, perusoikeuskirjan 1, 3, 8 ja 41 artiklaa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 ja 13 artiklaa, asetusta 1049/2001 ja asetusta 45/2001, henkilöstösääntöjen 11 a, 12, 22 a, 22 b, 24, 25, 26, 26 a, 43, 45, 73 ja 78 artiklaa sekä OLAF:n perustamisen perustana olevia säädöksiä ja erityisesti huolenpitovelvollisuutta ja mielivallan kieltoa.

Vastaaja on siten aiheuttanut esitetyt aineelliset ja aineettomat vahingot, koska kantaja on näiden virkavirheiden vuoksi sairastunut ja tullut lopuksi työkyvyttömäksi, kuten myös vastaaja on tällä välin henkilöstösääntöjen 73 ja 78 artiklan mukaisessa menettelyssä myöntänyt. Tämän menettelyn lainvastainen ja viivästynyt käsittely on lisännyt kantajalle aiheutuneita aineettomia vahinkoja.

____________