Language of document :

Sag anlagt den 22. oktober 2007 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-120/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ved Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelser af 30. maj 2005, 25. oktober 2005, 15. marts 2007 og 20. juli 2007 annulleres, for så vidt som der herved er fastsat en begrænsning til 12 dage af overførslen af den ferie, sagsøgerne ikke havde brugt i år 2004, og dermed en begrænsning af den godtgørelse for ubrugt ferie, som blev udbetalt sagsøgeren, da han fratrådte sin stilling.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en økonomisk godtgørelse for 26,5 dag ubrugt årlig ferie, som der endnu ikke er ydet godtgørelse for i henhold til artikel 4, stk. 2, i bilag V til vedtægten med tillæg af morarenter på 2 procentpoint over Den Europæiske Centralbanks rentesats for de primære markedsoperationer, som var gældende på de forskellige tidspunkter i de pågældende perioder, fra den 1. april 2005.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet gør sagsøgeren gældende, at der er sket tilsidesættelse af artikel 4, stk. 1 og 2, i bilag V til vedtægten og Kommissionens Administrative Meddelelse nr. 66-2002. I henhold til disse bestemmelser var han berettiget til i det hele at overføre den del af sin årlige ferie, som han ikke havde været i stand til at bruge ved udgangen af kalenderåret 2004, hvilket han fik afslag på ved den anfægtede afgørelse. Han var ikke i stand til at bruge sin ferie på grund af sygdom, der er en erhvervssygdom, hvilket Kommissionen siden hen har erkendt.

Endvidere gør sagsøgeren gældende, at den accessoriske påstand om erstatning er nedlagt, fordi Kommissionen uretmæssigt har afslået at betale den kompensation, sagsøgeren i henhold til artikel 4, stk. 2, i bilag V til vedtægten havde krav på ved ophøret af hans aktive tjeneste.

____________