Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2007 - Strack/Komisia

(vec F-120/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Európskej Komisie z 30. mája 2005, 25. októbra 2005, 15. marca 2007 a 20. júla 2007 v rozsahu, v akom obmedzujú počet prenášaných dní nevyčerpanej riadnej dovolenky za kalendárny rok 2004 na 12, a tak obmedzujú náhradu za nevyčerpanú riadnu dovolenku zaplatenú žalobcovi ku dňu skončenia služby,

zaviazať Európsku Komisiu na zaplatenie finančnej náhrady za 26,5 dňa nevyčerpanej riadnej dovolenky, za ktoré nebola žalobcovi náhrada poskytnutá, podľa článku 4 ods. 2 prílohy V služobného poriadku a úroku z omeškania od 1. apríla 2005 vo výške prevyšujúcej úrokovú mieru pri hlavných refinančných operáciách stanovenú Európskou centrálnou bankou o 2 % p. a.,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza porušenie článku 4 ods. 1 a 2 prílohy V služobného poriadku a správneho oznámenia žalovanej č. 66-2002. Podľa uvedených ustanovení bol žalobca oprávnený preniesť si do roku 2005 celú časť nevyčerpanej riadnej dovolenky za rok 2004, ktorú z dôvodu požiadaviek služby nemohol vyčerpať do konca kalendárneho roku 2004, čo bolo žalobcovi namietaným rozhodnutím zamietnuté. Žalobca nemohol vyčerpať riadnu dovolenku následkom ochorenia, ktoré bolo medzičasom uznané ako ochorenie z dôvodu výkonu práce.

Žalobca tiež tvrdí, že na základe vedľajšieho nároku na náhradu škody môže byť uznané, že žalovaná nezákonne zamietla poskytnúť žalobcovi náhradu podľa článku 4 ods. 2 prílohy V služobného poriadku v čase, kedy žalobca odišiel z výkonu služby.

____________