Language of document :

Talan väckt den 22 oktober 2007 - Strack mot kommissionen

(Mål F-120/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 30 maj 2005, den 25 oktober 2005, den 15 mars 2007 och den 20 juli 2007 i den del som sökanden endast får överföra tolv av de semesterdagar som inte tagits ut under år 2004 och följaktligen i samband med att sökandens tjänstgöring avslutas endast får ersättning motsvarande dessa tolv dagar för årlig semester som inte tagits ut,

förplikta kommissionen att till sökanden utbetala ekonomisk ersättning för 26,5 semesterdagar som inte ersatts och som inte tagits ut, i enlighet med artikel 4.2 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna jämte ränta från och med 1 april 2005 till den räntesats som Europeiska centralbanken har fastställt för återfinansieringstransaktioner ökad med 2 procentenheter,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att artikel 4.1 och 4.2 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna samt kommissionens meddelanden nr 66-2002 åsidosatts. Enligt sökanden har han rätt, i motsats till vad som fastslagits i de angripna besluten, att överföra samtliga semesterdagar för år 2004 till år 2005, eftersom han av skäl som kan hänföras till tjänsten inte hade möjlighet att ta ut sina semesterdagar för år 2004. Skälen härför var nämligen sökandens sjukdom som av kommissionen klassats som yrkessjukdom.

Sökanden gör vidare gällande att det extra ersättningsanspråket framställts på den grunden att kommissionen rättsstridigt underlät att i enlighet med artikel 4.2 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna göra en utbetalning i samband med att sökandens tjänstgöring avslutades.

____________