Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от 8 ноември 2007 г. - Deffaa/Комисия на Европейските общности

(Дело F-125/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Реформа на Правилника за персонала - Преместване - Длъжност на генерален директор - Класиране - Член 7, параграф 1 от Правилника за персонала - Член 29, параграф 1 от Правилника за персонала - Член 44, втора алинея от Правилника за персонала - Член 45, параграф 1 от Правилника за персонала - Премия за служители на ръководни длъжности)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Walter Deffaa (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и H. Kraemer)

Предмет

Отмяна на решение на Председателя на Комисията от 12 януари 2006 г. за повишаване на ищеца в длъжност Главен директор в частта, в която класирането му е определено в степен A*15. стъпка 4, считано от 1 август 2004 г.

Диспозитив

Отхвърля иска.

Всяка страна заплаща собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 310, 16.12.2006 г., стр. 32