Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. november 2007 - Deffaa mod Kommissionen

(Sag F-125/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - ændring af vedtægten - forflyttelse - ansættelse som generaldirektør - indplacering - vedtægtens artikel 7, stk. 1 - vedtægtens artikel 29, stk. 1 - vedtægtens artikel 44, stk. 2 - vedtægtens artikel 45, stk. 1 - seniormanagerpræmie)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Walter Deffaa (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af Kommissionens Formand trufne afgørelse af 12. januar 2006 om forfremmelse af sagsøgeren til stillingen som generaldirektør, for så vidt som hans lønklasse herved blev fastsat til A*15, løntrin 4, med virkning fra den 1. august 2004.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 310 af 16.12.2006, s. 32.