Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 listopada 2007 r. - Deffaa przeciwko Komisji

(Sprawa F-125/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zmiana regulaminu pracowniczego - Przeniesienie - Stanowisko dyrektora generalnego - Zaszeregowanie - Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Artykuł 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Artykuł 44 akapit drugi regulaminu pracowniczego - Artykuł 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Dodatek za zarządzanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Walter Deffaa (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącego Komisji z dnia 12 stycznia 2006 r. awansującej skarżącego na stanowisko dyrektora generalnego w zakresie, w jakim dokonuje ona jego zaszeregowania do grupy A*15 stopień 4 ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2004 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 310 z 16.12.2006 r., str. 32.