Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. novembra 2007 - Deffaa/Komisia

(vec F-125/06)1

("Verejná služba - Úradníci - Reforma služobného poriadku - Zmena - Služobné miesto generálneho riaditeľa - Služobné zaradenie - Článok 7 ods. 1 služobného poriadku - Článok 29 ods. 1 služobného poriadku - Článok 44 druhý pododsek služobného poriadku - Článok 45 ods. 1 služobného poriadku - Platové zaradenie")

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Walter Deffaa (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia predsedu Komisie z 12. januára 2006, ktorým bol žalobca povýšený do funkcie generálneho riaditeľa v rozsahu, v akom sa v ňom stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy A 15, platového stupňa 4 s účinnosťou od 1. augusta 2004

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2006, s. 32.