Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 14 декември 2007 г. - Steinmetz/Комисия

(Дело F-131/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Уреждане на спор по взаимно съгласие - Изпълнение на споразумение - Отказ за възстановяване на разноски за командировка - Явна недопустимост - Липса на правен интерес - Разпределяне на разноските - Необосновано и злонамерено причинени разноски)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Robert Steinmetz (Люксембург, Люксембург), (представител: J.Choucroun, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J.Currall и K.Herrmann)

Предмет

Отмяна на Решение на Комисията от 21 февруари 2005 г., с което се отказва пълно изпълнение на уреждането на спор по взаимно съгласие, постигнато между страните в рамките на дело Т-155/05, образувано пред Първоинстанционния съд на Европейските общности.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Steinmetz да заплати направените от него съдебни разноски, с изключение на сума в размер на 500 евро.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати направените от нея съдебни разноски и разноските на г-н Steinmetz в размер на 500 евро.

____________

1 - ОВ С 326 от 30.12.2006, стр. 86.