Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 december 2007 - Steinmetz / Commissie

(Zaak F-131/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Minnelijke regeling - Uitvoering van overeenkomst - Weigering om kosten in kader van dienstreis te vergoeden - Kennelijke niet-ontvankelijkheid - Geen procesbelang - Verdeling van kosten - Nodeloze of vexatoire kosten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: J. Choucroun, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 21 februari 2005 houdende weigering van volledige uitvoering van de minnelijke regeling die partijen hebben getroffen in het kader van zaak T-155/05, voorgelegd aan het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Steinmetz zal zijn eigen kosten dragen met uitzondering van een bedrag van 500 EUR.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal naast haar eigen kosten de kosten van Steinmetz dragen ter hoogte van een bedrag van 500 EUR.

____________

1 - PB C 326 van 30.12.2006, blz. 86.