Language of document :

26. veebruaril 2008 esitatud hagi - Bennet jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-19/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Hispaania) jt (esindaja: advokaat G. Vandersanden)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet

Hagi sisu kirjeldus

Esiteks tühistada avatud konkursside OHIM/AST/02/07 ja OHIM/AD/02/07 teadaanded selles osas, milles need jätavad hagejad ilma igasugusest õigusest olla kantud reservnimekirja, samas kui nad on kohustatud nende määramata ajaks sõlmitud töölepingutesse õigusvastaselt kantud tingimusest tulenevalt neil konkurssidel osalema. Teiseks hagejatele tekkinud mittevaralise kahju hüvitamine.

Hageja nõuded

Tühistada avatud konkursside OHIM/AST/02/07 ja OHIM/AD/02/07 teadaanded;

mõista kostjalt hagejatele tekitatud mittevaralise kahju eest välja õiglane hüvitis iga hageja kohta 25 000 eurot, mida võidakse muuta;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

____________