Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 26. februārī - Bennet u.c./ITSB

(lieta F-19/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Kelly-Marie Bennet, Mutxamel (Spānija) un citi (pārstāvis - G. Vandersanden, avocat)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs

Prāvas priekšmets un apraksts

Pirmkārt, atcelt vispārējā konkursa OHIM/AD/02/07 un OHIM/AST/02/07 paziņojumus tiktāl, ciktāl saskaņā ar šiem paziņojumiem prasītājiem tiem liegta iespēja tikt iekļautiem rezerves sarakstā, lai gan vieniem ir pienākums piedalīties konkursā, ņemot vērā šim mērķim viņu darba līgumā uz nenoteiktu laiku nelikumīgi iekļauto noteikumu par līguma izbeigšanu. Otrkārt, atlīdzināt prasītājiem nodarīto morālo kaitējumu.

Prasītāju prasījumi:

atcelt vispārējā konkursa OHIM/AD/02/07 un OHIM/AST/02/07 paziņojumus;

piespriest atbildētajai atlīdzināt prasītāju ciesto morālo kaitējumu, to nosakot taisnīgi un paredzot papildu summu EUR 25 000 katram prasītājam;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________