Language of document :

Talan väckt den 26 februari 2008 - Bennet m.fl. mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-19/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökandena: Kelly-Marie Bennet m.fl. (Mutxamel, Spanien) (ombud: advokat G. Vandersanden)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om dels ogiltigförklaring av meddelandena om allmänt uttagningsprov OHIM/AD/02/07 och OHIM/AST/02/07 i den mån sökandena enligt dessa meddelanden, inte kan föras upp på reservlistan trots att de är skyldiga att delta i uttagningsproven på grundval av en klausul om uppsägning som olagligen har förts in i detta syfte i deras anställningskontrakt som har ingåtts på obestämd tid, dels ersättning av den ideella skada som sökandena har orsakats.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att meddelandena om allmänt uttagningsprov OHIM/AD/02/07 och OHIM/AST/02/07 skall ogiltigförklaras,

förplikta svaranden att ersätta den ideella skada som sökandena har orsakats, vilken har värderats skäligen uppgå till 25 000 euro per sökande, med förbehåll för ändringar,

förplikta Byrån för harmonisering inom den inre marknaden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________