Language of document :

30. novembril 2007 esitatud hagi - Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-132/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Komisjoni 23. juuli 2007. aasta otsuse ning sellega kaasnevate 9. augusti 2007. aasta ja 11. septembri 2007. aasta vaikimisi tehtud otsuste ja 9. novembri 2007. aasta otsuse tühistamine osas, milles lükati tagasi hageja poolt 9. aprillil 2007, 11. mail 2007 ja 11. oktoobril 2007 tehtud loataotlused dokumentide avaldamiseks (õiguslikel põhjustel, eelkõige arvestades personalieeskirjade artikleid 17, 17a, 19 ja 24 seal hulgas autoriõiguste ja andmekaitse sätteid) ja (endiste) volinike ja komisjoni ametnike suhtes kaebuste esitamiseks ja nõue hüvitada kahju vähemalt summas 10 000 eurot;

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 23. juuli 2007. aasta otsus ning sellega kaasnevad 9. augusti 2007. aasta ja 11. septembri 2007. aasta vaikimisi tehtud otsused ja 9. novembri 2007. aasta otsus osas, milles lükati tagasi hageja poolt 9. aprillil 2007, 11. mail 2007 ja 11. oktoobril 2007 tehtud loataotlused, et saada luba dokumentide avaldamiseks (õiguslikel põhjustel, eelkõige arvestades personalieeskirjade artikleid 17, 17a, 19 ja 24 sealhulgas autoriõiguste ja andmekaitse sätteid) ja (endiste) volinike ja komisjoni ametnike suhtes kaebuste esitamiseks;

mõista kostjalt hageja kasuks välja kahjutasu vähemalt 10 000 euro ulatuses seoses mittevaralise - nii tervisliku kui moraalse - kahjuga mida on talle põhjustanud otsused, mida tuleks tühistada;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________