Language of document : ECLI:EU:T:2007:211

Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2007. gada 11. jūlija spriedums – Al‑Aqsa/Padome

(lieta T‑327/03)

Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām – Līdzekļu iesaldēšana – Prasība atcelt tiesību aktu – Pamatojums

1.                     Tiesvedība – Lēmums, ar ko tiesvedības gaitā aizstāj apstrīdēto lēmumu (sal. ar 33.–36. punktu)

2.                     Iestāžu akti – Pamatojums – Pienākums – Apjoms (EKL 253. pants; Padomes Regula Nr. 2580/2001; Padomes kopējās nostājas 2001/931 1. panta 4. un 6. punkts) (sal. ar 53.–55. un 56.–58. punktu)

3.                     Iestāžu akti – Pamatojums – Pienākums – Pamatojuma neesamības novēršana procesa gaitā – Nepieļaujamība (EKL 253. pants) (sal. ar 65. punktu)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt, pirmkārt, Padomes 2003. gada 27. jūnija Lēmumu 2003/480/EK, ar kuru īsteno Regulas (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, 2. panta 3. punktu un atceļ Lēmumu 2002/974/EK (OV L 160, 81. lpp.), un, otrkārt, Padomes 2003. gada 12. septembra Lēmumu 2003/646/EK, ar kuru īsteno Regulas Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktu un atceļ Lēmumu 2003/480 (OV L 229, 22. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2006. gada 29. maija Lēmumu 2006/379/EK, ar kuru īsteno Regulas (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, 2. panta 3. punktu un atceļ Lēmumu 2005/930/EK, atcelt daļā, kas attiecas uz Stichting Al‑Aqsa;

2)

nav jālemj par prasību, ar kuru saskaņā ar EKL 241. pantu lūdz atzīt par prettiesisku Padomes 2001. gada 27. decembra Regulu Nr. 2580/2001;

3)

Padome papildus saviem tiesāšanās izdevumiem atlīdzina arī Stichting Al‑Aqsa tiesāšanās izdevumus;

4)

Nīderlandes Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.