Language of document : ECLI:EU:T:2007:211

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 11 lipca 2007 r. – Al‑Aqsa przeciwko Radzie

(sprawa T‑327/03)

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu – Zamrożenie funduszy – Skarga o stwierdzenie nieważności – Uzasadnienie

1.                     Postępowanie – Decyzja zastępująca w toku postępowania zaskarżoną decyzję (por. pkt 33–36)

2.                     Akty instytucji – Uzasadnienie – Obowiązek – Zakres (art. 253 WE; rozporządzenie Rady nr 2580/2001; wspólne stanowisko Rady 2001/931, art. 1 ust. 4 i 6) (por. pkt 53–55, 56–58)

3.                     Akty instytucji – Uzasadnienie – Obowiązek – Konwalidacja braku uzasadnienia w trakcie postępowania spornego – Niedopuszczalność (art. 253 WE) (por. pkt 65)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności części decyzji Rady 2003/480/WE z dnia 27 czerwca 2003 r. wykonującej art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylającej decyzję 2002/974/WE (Dz.U. L 160, s. 81) oraz decyzji Rady 2003/646/WE z dnia 12 września 2003 r. wykonującej art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 i uchylającej decyzję 2003/480 (Dz.U. L 229, s. 22).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność, w części dotyczącej Stichting Al‑Aqsa, decyzji Rady 2006/379/WE z dnia 29 maja 2006 r. wykonującej art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylającej decyzję 2005/930/WE.

2)

Umarza się postępowanie w sprawie skargi o stwierdzenie, na podstawie art. 241 WE, niezgodności z prawem rozporządzenia (WE) nr 2580/2001.

3)

Rada poniesie poza własnymi kosztami koszty poniesione przez Stichting Al‑Aqsa.

4)

Królestwo Niderlandów poniesie własne koszty.