Language of document : ECLI:EU:F:2008:23

SENTENZA TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU TAL-UNJONI EWROPEA (L-Ewwel Awla)

21 ta’ Frar 2008 (*)

“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Promozzjoni – Proċedura ta’ evalwazzjoni – Proċedura ta’ ċertifikazzjoni– Evalwazzjoni tal-potenzjal – Ksur tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi – Eżami ex officio”

Fil-Kawża F‑31/07,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat skont l-Artikoli 236 KE u 152 KEEA,

Françoise Putterie-De-Beukelaer, uffiċjal tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, residenti fi Brussell (il-Belġju), irrappreżentata minn É. Boigelot, avukat,

rikorrenti,

vs

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, irrappreżentata minn C. Berardis-Kayser u K. Herrmann, bħala aġenti,

konvenuta,

IT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU (L-Ewwel Awla),

kompost minn H. Kreppel, President, H. Tagaras u S. Gervasoni (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: C. Schilhan, Amministratur,

wara li ra l-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-13 ta’ Novembru 2007,

jagħti l-preżenti

Sentenza

1        Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fit-2 ta’ April 2007, F. Putterie-De-Beukelaer qed titlob l-annullament tar-rapport tal-iżvilupp tal-karriera tagħha għas-sena 2005, inkwantu, fit-Taqsima 6.5 “Potenzjal” imfassla għall-finijiet tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, l-imsemmi rapport ma jirrikonoxxix il-potenzjal tagħha sabiex teżerċita funzjonijiet tal-kategorija B*.

 Il-kuntest ġuridiku

2        Skont l-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej (iktar ’il quddiem ir-“Regolamenti tal-Persunal”):

“L-abilità, l-effiċjenza u l-kondotta fis-servizz ta’ kull uffiċjal għandhom ikunu suġġetti għal rapport perjodiku, li jsir mill-anqas darba kull sentejn kif ipprovdut għal kull istituzzjoni skond l-Artikolu 110. Kull istituzzjoni għandha tniżżel id-disposizzjonijiet li jagħtu d-dritt li jintefa’ appell taħt il-proċedura ta’ l-irrapurtar, li għandu jkun eserċitat qabel jintefa’ ilment kif riferut fl-Artikolu 90(2).

Mill-grad 4, għall-uffiċjali fil-grupp tal-funzjoni AST, ir-rapport jista’ wkoll ikun fih opinjoni jekk, fuq bażi tar-rendiment, għandux potenzal biex iwettaq il-funzjoni ta’ amministratur.

Ir-rapport ġħandu jkun ikkomunikat lill-uffiċjal. Għandu jkun intitolat li jagħmel kull kumment dwaru li jikkunsidra relevanti.”

3        Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar id-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta’ Implementazzjoni tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal ġiet adottata fit-23 ta’ Diċembru 2004 (iktar ’il quddiem id-“DĠI 43”) u kienet applikabbli għall-proċedura ta’ evalwazzjoni 2006 (li tkopri l-perijodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2005). Id-DĠI 43 jiddefinixxu l-proċedura għat-tfassil ta’ rapport annwali ta’ evalwazzjoni, li jissejjaħ rapport tal-iżvilupp tal-karriera (iktar ’il quddiem ir-“RŻK”). B’mod konformi mal-Artikolu 43(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, l-Artikolu 8(11) tad-DĠI jipprovdi li l-uffiċjal jista’ jippreżenta appell motivat kontra r-RŻK tiegħu li fuqu għandu jiddeċiedi l-evalwatur tal-appelli fid-dawl tal-opinjoni mogħija mill-Kumitat konġunt ta’ evalwazzjoni (iktar ’il quddiem il-“KKE”).

4        Fl-Informations administratives Nru 1‑2006, tat-12 ta’ Jannar 2006, dwar il-proċedura ta’ evalwazzjoni 2006, li tikkorrispondi għall-perijodu ta’ evalwazzjoni inkluż bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2005, ġie indikat fir-rigward tat-taqsima relattiva għall-evalwazzjoni tal-potenzjal:

“Din it-taqsima għandha timtela fil-kuntest tal-proċeduri ta’ ċertifikazzjoni u ta’ attestazzjoni. Hija għandha timtela mill-valutatur biss jekk l-uffiċjal jitlob dan b’mod espliċitu fl-awtoevalwazzjoni tiegħu (kaxxa li trid tintgħażel).

It-taqsima potenzjal inbidlet. L-evalwatur issa għandu lista ta’ funzjonijiet li huma tipikament tal-kategorija A* jew tal-kategorija B*. Huwa għandu jagħżel il-funzjoni jew il-funzjonijiet li jaqgħu taħt il-kategorija superjuri, u għandu jevalwa l-parti tal-attività tal-uffiċjal li hija ddedikata għal dawn il-funzjonijiet, kif ukoll il-kwalità tar-rendiment tiegħu fil-qadi ta’ dawn id-dmirijiet.

[…]”

5        Skont l-Artikolu 10 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal:

“1. L-uffiċjali fis-servizz fil-kategoriji Ċ jew D ta’ qabel l-1 ta’ Mejju 2004 għandhom ikunu assenjati mill-1 ta’ Mejju 2006 għal għadd ta’ karrieri li jippermettu l-promozzjonijiet:

a) fil-kategoriji Ċ ta’ qabel sal-grad AST 7;

b) fil-kategoriji D ta’ qabel sal-grad AST 5;

[…]

3. Uffiċjal li dwaru japplika l-paragrafu 1, jista’ jsir membru tal-grupp tal-funzjoni ta’ l-assistenti mingħajr restrizzjoni jekk jgħaddi minn kompetizzjoni miftuħa jew fuq il-bażi ta’ proċedura ta’ ċertifikazzjoni. Il-proċedura taċ-ċertifikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq is-senjorità, l-esperjenza, il-meritu u l-livell tat-taħriġ ta’ l-uffiċjali u d-disponibilità tal-posizzjonijiet fil-grupp tal-funzjoni AST. Kumitat konġunt għandu jeżamina l-kandidaturi ta’ l-uffiċjali għaċ-ċertifikazzjoni. L-istituzzjonijiet għandhom jadottaw ir-regoli biex jimplimentaw din il-proċedura qabel l-1 ta’ Mejju 2004. Fejn hemm bżonn, disposizzjoni specifica għandha ssir mill-istituzzjonijiet biex tikkunsidra t-tali tibdil li twassal għal bidla fir-rati applikabbli tal-promozzjoni.”

6        Skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, tas-7 ta’ April 2004, li tistabbilixxi r-regoli għall-implementazzjoni tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004”), li ġiet ippubblikata fl-Informations administratives Nru 70-2004 tat-22 ta’ Ġunju 2004:

“1. Il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni għandha l-għan li tagħżel l-uffiċjali fil-kategoriji C u D, qabel l-1 ta’ Mejju 2004, li jistgħu jsiru membri tal-grupp tal-funzjoni tal-assistenti mingħajr restrizzjoni.

[…]” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

7        Skont l-Artikolu 4 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004:

“Qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, l-[Awtorità tal-Ħatra] għandha tistabbilixxi n-numru ta’ impjiegi li jaqgħu taħt il-grupp tal-funzjoni tal-assistenti li jkunu jistgħu jiġu assenjati s-sena ta’ wara, lil uffiċjali ċċertifikati skont l-Artikolu 8.

Wara li tittieħed din id-deċiżjoni, l-[Awtorità tal-Ħatra] għandha tippubblika sejħa biex jiġu ppreżentati l-kandidaturi.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

8        Skont l-Artikolu 5 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004:

“1. L-uffiċjali koperti mill-Artikolu 1, li jkunu ppreżentaw il-kandidatura tagħhom, jgħaddu mill-proċedura ta’ ċertifikazzjoni jekk jissodisfaw kull waħda miż-żewġ kriterji li ġejjin:

–        livell ta’ taħriġ għall-inqas ekwivalenti għal dak meħtieġ mill-Artikolu 5(3)(a) tar-Regolamenti tal-Persunal, biex jiġu assenjati għal pożizzjoni ta’ uffiċjal fil-grupp tal-funzjoni tal-assistenti;

–        anzjanità fil-mixja tal-karriera C jew D ta’ mill-inqas ħames snin. […]

2. Ma’ kull proċedura ta’ ċertifikazzjoni, l-[Awtorità tal-Ħatra] għandha tfassal u tippubblika l-lista tal-uffiċjali, li jkunu ppreżentaw il-kandidatura tagħhom, ammessi għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni.

[…]” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

9        L-Artikolu 6 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004 jipprovdi:

“1. Ma’ kull proċedura ta’ ċertifikazzjoni, l-[Awtorità tal-Ħatra] għandha tfassal lista tal-uffiċjali ammessi, ikklassifikati f’ordni ta’ prijorità, skont il-kriterji li ġejjin: il-livell ta’ taħriġ; l-anzjanità fil-mixja tal-karriera C jew D; l-esperjenza u l-mertu evalwat abbażi tal-[RŻK] disponibbli.

2. Il-valur tal-kriterji u l-ponderazzjoni tagħhom jiġu deċiżi mill-[Awtorità tal-Ħatra], qabel il-31 ta’ Diċembru 2004, wara li tkun ingħatat l-opinjoni tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 9. Huma jistgħu jiġu adattati, kull sena, permezz ta’ deċiżjoni tal-[Awtorità tal-Ħatra], fuq rakkomandazzjoni tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 9.

[…]

4. Fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol wara din l-informazzjoni, l-uffiċjali aċċettati jistgħu jadixxu lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 9, jekk jikkontestaw in-numru ta’ punti li jkunu kisbu. Għandhom jimmotivaw l-ilment tagħhom u għandhom jagħtu lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 9 id-dokumenti uffiċjali utli kollha.

Il-kumitat imsemmi fl-Artikolu 9 għandu jagħti opinjoni fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol u għandu jikkomunikaha lill-[Awtorità tal-Ħatra] li għandha tiddeċiedi x’passi ulterjuri għandhom jittieħdu.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

10      Skont l-Artikolu 7 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004:

“1. L-ewwel uffiċjali fil-lista msemmija fl-Artikolu 6, sa ammont li jikkorrispondi għad-doppju tan-numru ta’ impjiegi stabbiliti skont l-Artikolu 4, jistgħu, sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ wara, jippreżentaw applikazzjonijiet għal pożizzjonijiet vakanti li għandhom jimtlew fil-grupp tal-funzjoni tal-assistenti.

2. Il-lista tal-uffiċjali msemmija fil-paragrafu 1 hija ppubblikata mill-[Awtorità tal-Ħatra].

3. Il-pożizzjonijiet vakanti li jistgħu jimtlew mill-uffiċjali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu indikati meta jiġi ppubblikat l-avviż ta’ post vakanti.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

11      Skont l-Artikolu 8 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004:

“1. L-uffiċjali msemmija fl-Artikolu 7(1) assenjati għall-pożizzjonijiet vakanti msemmija fl-Artikolu 7(3), jitqiesu li ġew iċċertifikati. Huma jsiru membri tal-grupp tal-funzjoni tal-assistenti mingħajr restrizzjoni fil-karriera.

2. L-[Awtorità tal-Ħatra] għandha tippubblika qabel il-31 ta’ Marzu ta’ kull sena l-lista tal-uffiċjali ċċertifikati matul l-aħħar proċedura ta’ ċertifikazzjoni.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

12      L-Artikolu 9 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004 jistabbilixxi Kumitat konġunt għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni u jipprovdi għall-kompożizzjoni tiegħu kif ukoll għar-regoli dettaljati dwar kif jopera.

13      Id-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004 ġiet imħassra u ssostitwita bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, tad-29 ta’ Novembru 2006, li tistabbilixxi r-regoli għall-implementazzjoni tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni tad-29 ta’ Novembru 2006”).

14      L-Artikolu 5(1) tad-deċiżjoni tad-29 ta’ Novembru 2006 jipprovdi:

“L-uffiċjali msemmija fl-Artikolu 1, li jkunu ppreżentaw il-kandidatura tagħhom, jiġu ammessi, wara li tingħata l-opinjoni tal-kumiat imsemmi fl-Artikolu 7, għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni jekk jissodisfaw kull wieħed mill-erba’ kriterji li ġejjin:

–        ikollhom livell ta’ taħriġ għall-inqas ugwali għal dak meħtieġ mill-Artikolu 5(3)(a) tar-Regolamenti tal-Persunal, sabiex ikunu jistgħu jiġu impjegat bħala uffiċjali fil-grupp tal-funzjoni tal-assistenti;

–        ikollhom anzjanità fil-mixja tal-karriera C jew D ta’ mill-inqas ħames snin. […];

–        ikun ġie rikonoxxut fil-konfront tagħhom il-potenzjal tagħhom li jassumu funzjonijiet tal-livell ‘Assistent amministrattiv;

–        ma jkunux f’sitwazzjoni ta’ inadegwatezza jew insuffiċjenza professjonali.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

15      Id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra dwar l-applikazzjoni tal-kriterji għall-ammissjoni għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni għas-sena 2006, ippubblikata fl-Informations administratives Nru 59‑2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006, tipprovdi, fl-Artikolu 3 tagħha bit-titolu “Il-potenzjal”:

“Il-potenzjal biex jiġu assunti funzjonijiet tal-livell ‘Assistent amministrattiv’ għandu jkun ġie evalwat b’mod pożittiv fil-kuntest tal-proċedura ta’ evalwazzjoni relattiva għas-sena 2005.

[…]” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

 Il-fatti li wasslu għall-kawża

16      Ir-rikorrenti ilha taħdem bħala uffiċjal fis-segretarjat ġenerali tal-Kummissjoni mill-1985. Sa Novembru tal-1996, ir-rikorrenti kienet segretarja eżekuttiva u mbagħad biddlet l-orjentament professjonali tagħha biex bdiet tagħti taħriġ fl-informatika. Hija ġiet rikonoxxuta uffiċjalment fis-sena-2000 bħala responsabbli għat-taħriġ fl-informatika.

17      Mill-grad C 2 qabel l-1 ta’ Mejju 2004, ir-rikorrenti kisbet il-grad C*5 minn din id-data, skont l-Artikolu 2(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, imbagħad il-grad AST 5 mill-1 ta’ Mejju 2006, skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolamenti tal-Persunal.

18      Matul il-perijodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2005, li dwaru sar RŻK (iktar ’il quddiem ir-“RŻK 2005”), ir-rikorrenti eżerċitat l-istess funzjonijiet bħal qabel. Meta kien qed jitħejja r-RŻK 2005 tagħha, bħal fil-każ tar-RŻK preċedenti, hija talbet li t-Taqsima 6.5 “Potenzjal” timtela mill-evalwatur, kif kien ġie pprovdut fl-Informations administratives Nru 1‑2006, tat-12 ta’ Jannar 2006, sabiex tkun tista’ tipparteċipa fil-proċedura ta’ ċertifikazzjoni 2006.

19      Fl-imsemmija Taqsima 6.5 tar-RŻK 2005, li s-sottotitolu tagħha jfakkar li hija għandha tittieħed inkunsiderazzjoni fil-kuntest tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, l-evalwatur ikkunsidra li l-funzjonijiet imwettqa mir-rikorrenti matul il-perijodu ta’ referenza ma kinux jikkorrispondu, lanqas parzjalment, mal-funzjonijiet li jwettaq uffiċjal tal-kategorija B*. Konsegwentement, l-evalwatur ikkunsidra, bħal fir-RŻK preċedenti, li l-persuna kkonċernata ma kinitx uriet il-potenzjal tagħha biex tassumi funzjonijiet ta’ din il-kategorija. Peress li l-validatur iddeċieda f’dan is-sens, ir-rikorrenti, fis-6 ta’ Ġunju 2006, ressqet l-appell motivat previst mill-Artikolu 8(11) tad-DĠI 43 u b’hekk adixxiet lill-KKE.

20      Fl-opinjoni tiegħu, il-KKE ma kkonstata ebda inkoerenza bejn il-kummenti u l-marki mogħtija lir-rikorrenti u lanqas ma kkonstata xi żball manifest ta’ evalwazzjoni fir-rigward tan-nuqqas ta’ rikonoxximent tal-potenzjal tagħha biex tassumi funzjonijiet tal-kategorija B*.

21      Permezz ta’ deċiżjoni tas-26 ta’ Ġunju 2006, l-evalwatur tal-appelli ikkonferma r-RŻK 2005.

22      Fis-26 ta’ Settembru 2006, ir-rikorrenti ressqet “ilment skont l-Artikolu 90(1) tar-Regolamenti tal-Persunal” kontra d-“deċiżjoni tas-superjur ġerarkiku [tagħha] relattiva għar-RŻK 2005 li ma tħalli[hiex] taċċedi għaċ-ċertifikazzjoni minħabba nuqqas ta’ rikonoxximent tax-xogħol [tagħha …] u żball fit-titolu tal-pożizzjoni” (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”).

23      Permezz ta’ deċiżjoni tal-21 ta’ Diċembru 2006, l-Awtorità tal-Ħatra ċaħdet l-ilment tar-rikorrenti u kkunsidrat li l-validatur, li “tibqa’ f’idejh id-deċiżjoni, abbażi tal-informazzjoni mogħija mill-evalwatur, jekk il-persuna evalwata effettivament urietx il-potenzjal tagħha biex tassumi funzjonijiet tal-kategorija superjuri”, ma kien ikkommetta “ebda żball manifest ta’ evalwazzjoni”. Il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni għas-sena 2006 bdiet l-istess ġurnata permezz tal-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-kandidaturi fl-Informations administratives Nru 60‑2006.

24      Skont l-estratt mill-fajl elettroniku Sysper 2 tar-rikorrenti ppreżentat fis-seduta minn din tal-aħħar, il-kandidatura tagħha, ippreżentata fil-25 ta’ Jannar 2007, ġiet irrifjutata fl-1 ta’ Frar segwenti minħabba li l-potenzjal tagħha ma kienx ġie rikonoxxut. L-appell tar-rikorrenti kontra din id-deċiżjoni, fl-24 ta’ April 2007, ġie miċħud fil-25 ta’ Mejju 2007 mill-Awtorità tal-Ħatra wara li l-Kumitat konġunt eżamina l-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. Fl-opinjoni tiegħu, li l-Awtorità tal-Ħatra adottat ukoll, dan il-kumitat ikkunsidra li r-rikorrenti ma setgħetx tibbenefika miċ-ċertifikazzjoni, peress li l-potenzjal tagħha biex teżerċita funzjonijiet tal-kategorija B* kien ġie eskluż mill-validatur tar-RŻK 2005 tagħha.

 Proċedura u t-talbiet tal-partijiet

25      Fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura previsti mill-Artikolu 64 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej, applikabbli mutatis mutandis għat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, skont l-Artikolu 3(4) tad-Deċiżjoni Euratom tal-Kunsill, 2004/752/KE, tat-2 ta’ Novembru 2004, li tistabbilixxi t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2006, L 153M, p. 84), sad-dħul fis-seħħ tar-Regoli tal-Proċedura ta’ dan tal-aħħar, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku talab lill-Kummissjoni tirrispondi domanda bil-miktub u tibgħatlu xi dokumenti.

26      Permezz ta’ ittra tas-17 ta’ Settembru 2007, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku informa lill-partijiet li kien qed jikkunsidra li jqajjem ex officio l-motiv ta’ ordni pubbliku bbażat fuq il-ksur mill-att ikkontestat tal-kampijiet ta’ applikazzjoni rispettivi tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal.

27      Fil-15 ta’ Ottubru 2007, il-partijiet ippreżentaw l-osservazzjonijiet bil-miktub tagħhom fuq il-motiv ta’ ordni pubbliku mqajjem ex officio u kkomunikat mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

28      It-trattazzjoni tal-partijiet u r-risposti tagħhom għad-domandi magħmula mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku nstemgħu fis-seduta tat-13 ta’ Novembru 2007.

29      Ir-rikorrenti titlob li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jogħġbu:

–        jannulla r-RŻK 2005 tagħha, inkwantu ma jirrikonoxxix il-potenzjal tagħha sabiex teżerċita funzjonijiet tal-kategorija B*;

–        jikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

30      Il-Kummissjoni titlob li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jogħġbu:

–        jiċħad ir-rikors bħala inammissibbli u, fi kwalunkwe każ, bħala infondat;

–        jiddeċiedi fuq l-ispejjeż skont il-liġi.

 Id-dritt

 Fuq l-ammissibbiltà

 Argumenti tal-partijiet

31      Il-Kummissjoni tqis, fl-ewwel lok, li l-ittra tar-rikorrenti tas-26 ta’ Settembru 2006, bit-titolu “Ilment skont l-Artikolu 90(1) tar-Regolamenti tal-Persunal”, ma hijiex ilment fis-sens tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 90(2), u tal-Artikolu 91(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, iżda talba. Fiha r-rikorrenti qiegħda sempliċiment tistieden lill-amministrazzjoni sabiex tieħu ċerti passi, b’mod partikolari sabiex tagħtiha l-benefiċċju taċ-ċertifikazzjoni fil-proċedura tal-2006. Jekk qabel dan ir-rikors ma sarx ilment, ir-rikors ikun inammissibbli.

32      Fit-tieni lok, f’każ li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jikkunsidra l-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006 bħala ilment, teżisti inkoerenza ċara bejn l-għan tal-imsemmi lment u dak ta’ dan ir-rikors. Fil-fatt, filwaqt li r-rikors huwa intiż biex jinkiseb l-annullament tar-RŻK 2005, l-imsemmi RŻK lanqas issemma’ fit-test tal-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006. Għaldaqstant, anki f’dan il-każ, ir-rikors ikun inammissibbli.

 Il-kunsiderazzjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

33      Il-Kummissjoni ssostni, fl-ewwel lok, li qabel ir-rikors saret talba u mhux ilment.

34      Skont ġurisprudenza stabbilita, il-kwalifika ġuridika eżatta ta’ ittra jew nota għandha ssir esklużivament mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku u mhux mir-rieda tal-partijiet (ara, pereżempju, id-digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-15 ta’ Lulju 1993, Hogan vs Il‑Parlament, T‑115/92, Ġabra p. II‑895, punt 36).

35      F’dan il-każ, l-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006 għandha titqies bħala lment fis-sens tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 90(2) u tal-Artikolu 91(2) tar-Regolamenti tal-Persunal.

36      Fl-ewwel lok, fil-fatt, għandu jiġi rrilevat li l-persuna kkonċernata użat għall-imsemmija ittra formola għall-ilmenti skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal u mliet it-taqsima “Deċiżjoni kkontestata” billi semmiet “id-deċiżjoni tas-superjur ġerarkiku [tagħha] relattiva għar-RŻK 2005 li ma tħalli[hiex] taċċedi għaċ-ċertifikazzjoni minħabba nuqqas ta’ rikonoxximent tax-xogħol [tagħha] bħala [persuna responsabbli għat-taħriġ fl-informatika] u żball fit-titolu tal-pożizzjoni ġenerika relattiva”.

37      Fit-tieni lok, l-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006 tirrepeti u tiżviluppa argumentazzjoni li kienet diġà ġiet ippreżentata mir-rikorrenti, fil-kuntest tal-proċedura ta’ appell prevista mid-DĠI 43, kontra d-deċiżjoni kkontestata. L-Awtorità tal-Ħatra fehmet ukoll li din l-ittra kienet follow up tal-kontestazzjoni mir-rikorrenti tar-RŻK tagħha quddiem il-KKE, peress li hija kienet ċaħditha espressament bħala lment kontra l-imsemmi RŻK.

38      Fit-tielet lok, anki jekk jitqies li l-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006 tista’ tiġi interpretata bħala talba u mhux bħala lment kontra d-deċiżjoni kkontestata u li r-rikorrenti kienet, imbagħad, marbuta li, qabel ir-rikors, tagħmel ilment kontra ċ-ċaħda tat-talba tagħha, il-vizzju proċedurali eventwali fil-proċedura prekontenzjuża għall-inqas joriġina minn żball skużabbli.

39      Dan jiġri, fil-fatt, skont il-ġurisprudenza, meta l-istituzzjoni kkonċernata tkun adottat aġir tali li, waħdu jew b’mod determinanti, iwassal għal konfużjoni ammissibbli f’moħħ persuna bona fides u li tkun uriet li eżerċitat id-diliġenza kollha meħtieġa minn persuna b’livell normali ta’ prudenza. F’sitwazzjoni bħal din, l-amministrazzjoni ma tistax tuża favur tagħha stess il-ksur minnha tal-prinċipji ta’ ċertezza legali u ta’ aspettattivi leġittimi li kienet ikkawżat l-iżball tal-persuna kkonċernata (sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-29 ta’ Mejju 1991, Bayer vs Il‑Kummissjoni, T‑12/90, Ġabra, p. II‑219, punt 29).

40      Kif intqal fil-punt 37 ta’ din is-sentenza, fir-risposta tagħha tal-21 ta’ Diċembru 2006 għall-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006, l-Awtorità tal-Ħatra interpretat l-imsemmija ittra espliċitament bħala lment kontra r-RŻK 2005, inkwantu dan tal-aħħar jirrifjuta li jirrikonoxxi favur ir-rikorrenti potenzjal biżżejjed biex tkun tista’ taċċedi għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. Fid-dawl ta’ din ir-risposta, ir-rikorrenti setgħet leġittimament taħseb li kienet issodisfat ir-rekwiżiti tal-proċedura prekontenzjuża prevista mill-Artikoli 90 u 91 tar-Regolamenti tal-Persunal u li kienet awtorizzata tippreżenta rikors direttament quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni ma tistax teċċepixxi inammissibbiltà kkawżata mill-aġir tagħha stess.

41      Minn dak li ntqal iktar ’il fuq jirriżulta li l-Kummissjoni ma tista’ ssostni, b’mod fondat, la li l-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006 għandha titqies bħala talba u lanqas li r-rikors għandu jiġi miċħud bħala inammissibbli minħabba li qablu ma sarx ilment.

42      Fit-tieni lok, il-Kummissjoni tikkontesta li qabel ir-rikors, fi kwalunkwe każ, kien sar ilment bl-istess suġġett.

43      Skont ġurisprudenza stabbilita, it-talbiet tar-rikorsi tal-uffiċjali għandu jkollhom l-istess suġġett bħal dawk esposti fl-ilment amministrattiv li jkun sar qabel u għandhom jinkludu kontestazzjonijiet li jkunu bbażati fuq l-istess kawża bħal dik tal-ilment (sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-16 ta’ Settembru 1998, Rasmussen vs Il‑Kummissjoni, T‑193/96, ĠabraSP p. I‑A‑495 u II‑1495, punt 47).

44      Issa, filwaqt li r-rikors huwa intiż biex jinkiseb l-annullament tar-RŻK 2005, dan tal-aħħar, skont il-Kummissjoni, lanqas issemma’ fit-test tal-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006, li għalhekk ma tistax tiġi kkunsidrata bħala lment ippreżentat kontra l-imsemmi RŻK.

45      B’mod preliminari, għandu jiġi rrilevat li, għall-kuntrarju ta’ dak li ssostni l-Kummissjoni, ir-rikors ma huwiex intiż għall-annullament tar-RŻK 2005 tar-rikorrenti, iżda għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata, li, inkluża fl-imsemmi RŻK u li l-motivazzjoni tagħha tirriżulta mit-Taqsima 6.5 tar-RŻK, tiċħad lir-rikorrenti l-potenzjal neċessarju sabiex taċċedi għall-grupp tal-funzjoni tal-assistenti u konsegwentement, tirrifjutalha l-aċċess għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni prevista mill-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal.

46      Jirriżulta minn qari tal-ittra tas-26 ta’ Settembru 2006 li din kienet diġà diretta kontra d-deċiżjoni kkontestata.

47      Qabel kollox, ir-rikorrenti indikat fl-ilment tas-26 ta’ Settembru 2006, kif intqal fil-punt 36 ta’ din is-sentenza, li hija kienet qed tikkontesta “d-deċiżjoni tas-superjur ġerarkiku [tagħha] relattiva għar-RŻK 2005 li ma tħalli[hiex] taċċedi għaċ-ċertifikazzjoni”. Imbagħad, hija kkonkludiet l-ilment tagħha billi talbet lill-Kummissjoni tagħtiha l-benefiċċju taċ-ċertifikazzjoni, jiġifieri li tirrevedi r-rifjut li kien sar f’dan ir-rigward kontra tagħha fir-RŻK 2005. Fl-aħħar nett, hija għamlet sforz espliċitu biex turi fl-imsemmi ilment li “r-raġunijiet invokati biex ma [t]ingħatax iċ-ċertifikazzjoni mhumiex korretti”.

48      Minn dan isegwi li l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà bbażata fuq l-inkoerenza bejn is-suġġett tal-ilment u dak tar-rikors hija infondata fil-fatt u fid-dritt u għandha, għaldaqstant, tiġi miċħuda.

49      Minn dak kollu li ntqal jirriżulta li ż-żewġ eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà mqajmin mill-Kummissjoni għandhom jiġu miċħuda.

 Fuq il-mertu

50      Hekk kif iddeċidiet il-Qorti tal-Prim’Istanza fis-sentenza tal-15 ta’ Lulju 1994, Browet et vs Il‑Kummissjoni (T-576/93 sa T-582/93, Ġabra p. II-677, punt 35), motiv relattiv għall-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi huwa ta’ ordni pubbliku u jispetta lill-Qorti tal-Prim’Istanza li teżaminah ex officio.

51      Fil-fatt, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jkun qed jonqos mill-funzjoni tiegħu bħala mħallef tal-legalità jekk ma jirrilevax, anki fin-nuqqas ta’ kontestazzjoni mill-partijiet fuq dan il-punt, li d-deċiżjoni kkontestata quddiemu ttieħdet abbażi ta’ regola li ma tistax tiġi applikata għall-każ inkwistjoni u jekk, sussegwentement, kellu jiddeċiedi l-kawża quddiemu billi japplika huwa stess tali regola.

52      F’dan il-każ, il-motiv ta’ ordni pubbliku relattiv għall-ksur mid-deċiżjoni kkontestata tal-kampijiet ta’ applikazzjoni rispettivi tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, għandu jitqajjem ex officio.

53      B’ittra tas-17 ta’ Settembru 2007, il-partijiet ġew informati li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku kien biħsiebu jqajjem dan il-motiv ex officio u ġew mistiedna jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom.

54      Fir-risposta tagħha, ir-rikorrenti indikat li kienet tal-fehma li l-motiv imqajjem ex officio kien fondat.

55      Min-naħa l-oħra, fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha fuq il-motiv ikkomunikat mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, il-Kummissjoni ma rrikonoxxietx il-fakultà tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku li jqajjem ex officio motivi bbażati fuq legalità sostantiva. Fl-ewwel lok, tali motivi jistgħu jiġu eżaminati mill-qorti Komunitarja biss jekk ikunu ġew invokati mir-rikorrenti jew, fi kwalunkwe każ, jekk jistgħu jiġu marbutin direttament mal-argumentazzjoni tal-partijiet stess. Fit-tieni lok, il-possibbiltà għat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku li jeżamina ex officio kwistjonijiet relattivi għal-legalità sostantiva ta’ att ikkontestat tippriva kemm lill-Artikolu 48(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza, li jipprojbixxi lill-partijiet milli jippreżentaw motivi ġodda fil-mori tal-kawża, kif ukoll lir-regola li r-rikors u l-ilment għandhom ikunu konkordanti minn kull effettività. Fl-aħħar lok, hemm riskju li l-fatt li motiv ibbażat fuq legalità sostantiva jitqajjem ex officio, billi jbiddel il-qafas tad-dibattitu bejn il-partijiet, iwassal għal ksur tad-drittijiet tad-difiża.

56      Qabel kollox għandha tingħata risposta għal dawn l-oġġezzjonijiet importanti.

57      Fl-ewwel lok, diġà ġie deċiż li, għall-kuntrarju ta’ dak li ssostni l-Kummissjoni, il-qorti Komunitarja għandha l-fakultà u, skont il-każ, l-obbligu, li tqajjem ex officio ċerti motivi bbażati fuq legalità sostantiva. Dan japplika, kif ġie espost fil-punt 50, għall-ksur tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi. Bl-istess mod, l-awtorità assoluta tar-res judicata hija motiv ibbażat fuq legalità sostantiva ta’ ordni pubbliku li l-qorti għandha tqajjem ex officio (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Ġunju 2006, P & O European ferries (Vizcaya) u Diputación Foral de Vizcaya vs Il‑Kummissjoni, C‑442/03 P u C‑471/03 P, Ġabra. p. I‑4845, punt 45). Fl-aħħar lok, il-ġurisprudenza Komunitarja timponi, f’ċerti sitwazzjonijiet, l-obbligu fuq il-qorti nazzjonali li għandha tapplika, fil-qafas tal-kompetenza tagħha, id-dispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju, li tqajjem ex officio motivi bbażati fuq legalità sostantiva, b’mod partikolari dawk ibbażati fuq in-natura abbużiva ta’ klawżola fil-kuntratti konklużi mill-konsumaturi mal-professjonisti (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Novembru 2002, Cofidis, C‑473/00, Ġabra p. I‑10875, punti 36 u 38, kif ukoll tas-26 ta’ Ottubru 2006, Mostaza Claro, C 168/05, Ġabra p. I‑10421, punt 39).

58      Fir-rigward tal-argumentazzjoni tal-Kummissjoni, li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ma jistax iqajjem motiv ibbażat fuq legalità sostantiva ex officio ħlief jekk l-imsemmi motiv ikun tqajjem mill-partijiet jew jekk ikun marbut direttament mal-argumentazzjoni tagħhom, din tikkontradixxi l-għan innifsu tat-tqajjim ta’ motiv ex officio u tekwivali għall-irrifjutar lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta’ kull possibbiltà li jqajjem motiv ibbażat fuq legalità sostantiva ex officio, meta l-ġurisprudenza tipprovdi għaliha.

59      Fit-tieni lok, għall-kuntrarju tal-argument tal-Kummissjoni, il-projbizzjoni, imposta fuq ir-rikorrenti f’kawżi dwar is-servizz pubbliku, li jqajmu fir-rikors tagħhom motivi li ma jkollhomx x’jaqsmu mal-argumentazzjoni żviluppata fl-ilment tagħhom li jkun sar qabel u l-projbizzjoni, stabbilita fl-Artikolu 43(1) tar-Regoli tal-Proċedura, li jiġu ppreżentati motivi ġodda wara l-ewwel skambju ta’ sottomissjonijiet tapplika għall-partijiet u mhux għat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

60      Fit-tielet lok, l-argument tal-Kummissjoni li hemm riskju li motiv ibbażat fuq legalità sostantiva mqajjem ex officio jkun ta’ preġudizzju għall-prinċipju ta’ kontradittorju u għall-prinċipju ta’ rispett tad-drittijiet tad-difiża ma jistax jintlaqa’. Fil-fatt, l-Artikolu 77 tar-Regoli tal-Proċedura jipprovdi li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jista’ jqajjem ex officio l-inammissibbiltà għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku, bil-kundizzjoni li jkun sema’ lill-partijiet qabel. Ma hemm ebda raġuni għalfejn għandu jiġi maħsub li, jekk din il-kundizzjoni tikkostitwixxi garanzija suffiċjenti tal-prinċipji ta’ kontradittorju u ta’ rispett tad-drittijiet tad-difiza f’każ li motiv ta’ inammissibbiltà ta’ ordni pubbliku jitqajjem ex officio, dan ma għandux japplika wkoll għall-każ fejn jitqajjem, ex officio, motiv ta’ ordni pubbliku, kemm jekk ikun ibbażat fuq legalità sostantiva jew legalità proċedurali. Għaldaqstant, għandu jiġi kkunsidrat li billi kkomunika lill-partijiet il-motiv ta’ ordni pubbliku li kien biħsiebu jqajjem, billi ġabar l-osservazzjonijiet bil-miktub tal-partijiet fuq l-intenzjoni tiegħu u billi tahom l-opportunità jiddibattu quddiemu dwar din il-kwistjoni matul is-seduta, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ssodisfa r-rekwiżiti tal-prinċipji invokati mill-Kummissjoni.

61      Minn dak kollu li ntqal jirriżulta li l-argumenti tal-Kummissjoni kontra t-tqajjim ex officio ta’ motiv ibbażat fuq legalità sostantiva għandhom jiġu miċħuda.

62      F’dan il-każ, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku qajjem ex officio l-ksur mid-deċiżjoni kkontestata tal-kampijiet ta’ applikazzjoni rispettivi tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal.

63      B’mod preliminari, għandu jiġi mfakkar l-għan rispettiv ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

64      L-Artikolu 43(1) tar-Regolamenti tal-Persunal jipprovdi għat-tfassil, għal kull uffiċjal, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti minn kull istituzzjoni, ta’ rapport perjodiku dwar il-kompetenza tiegħu, ir-rendiment tiegħu u l-kondotta tiegħu fis-servizz. Għal dak li jirrigwarda uffiċjal fil-grupp AST, mill-grad 4, ir-rapport li jikkonċernah jista’ wkoll, skont l-Artikolu 43(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, jinkludi opinjoni li tindika, abbażi tas-servizzi mogħtija, jekk il-persuna kkonċernata għandhiex il-potenzjal biex tassumi funzjonijiet ta’ amministratur.

65      L-Artikolu 10 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal jikkostitwixxi, min-naħa l-oħra, dispożizzjoni tranżitorja. Huwa jipprovdi għall-iżvilupp tal-karriera tal-uffiċjali tal-kategoriji li qabel kienu jissejħu C u D fil-grupp tal-funzjoni tal-assistenti li huma assenjati għalih mill-1 ta’ Mejju 2006. L-ewwel paragrafu tiegħu jassenja lil dawn l-uffiċjali mixja tal-karrieri li huma limitati rispettivament għall-gradi AST 7 u AST 5. Skont l-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, l-uffiċjali tal-kategoriji li qabel kienu jissejħu C u D jistgħu madankollu jsiru membri tal-grupp tal-funzjoni tal-assistenti mingħajr restrizzjoni wara li jkunu għaddew minn kompetizzjoni miftuħa jew abbażi ta’ proċedura ta’ ċertifikazzjoni. Iċ-ċertifikazzjoni tingħata abbażi tal-anzjanità, tal-esperjenza, tal-mertu, tal-livell ta’ taħriġ tal-uffiċjali u skont proċedura li r-regoli dettaljati tagħha, adottati mill-istituzzjonijiet, jinkludu b’mod partikolari eżami tal-kandidaturi minn kumitat konġunt. Skont l-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamentit tal-Persunal, il-Kummissjoni, permezz ta’ deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, adottat ir-regoli għall-implementazzjoni tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni għall-persunal tagħha.

66      Il-proċeduri ta’ evalwazzjoni u ta’ ċertifikazzjoni, definiti rispettivament mid-DĠI 43 u mid-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, huma distinti u huma bbażati fuq regoli differenti għalkollox.

67      Il-proċedura ta’ evalwazzjoni, li ssir kull sena minn Jannar sa April, tafda f’idejn evalwatur u validatur it-tfassil tar-RŻK tal-uffiċjal, tipprovdi favur dan tal-aħħar rimedju intern quddiem il-KKE u tagħti kompetenza lil evalwatur tal-appelli sabiex jiddeċiedi x’passi għandhom jittieħdu insegwitu għall-opinjoni ta’ dan il-kumitat.

68      Il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni prevista mid-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004 għandha erba’ fażijiet.

69      Fl-ewwel lok, l-Awtorità tal-Ħatra tiddetermina, qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, in-numru ta’ impjiegi li jaqgħu taħt il-grupp tal-funzjoni tal-assistenti li jkunu jistgħu jiġu assenjati s-sena ta’ wara lil uffiċjali ċċertifikati. Wara din id-deċiżjoni, tiġi ppubblikata sejħa għall-kandidaturi.

70      Fit-tieni lok, l-Awtorità tal-Ħatra tħejji u tippubblika, skont l-Artikolu 5(2) tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, lista tal-kandidati ammessi biex jipparteċipaw fil-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. Sabiex isimhom ikun inkluż f’din il-lista ta’ ammissibbiltà, l-imsemmija kandidati għandhom jissodisfaw żewġ kundizzjonijiet biss: minn naħa waħda, għandu jkollhom livell ta’ taħriġ għall-inqas ekwivalenti għal dak meħtieġ mill-Artikolu 5(3)(a) tar-Regolamenti tal-Persunal sabiex jiġu assenjati għal impjieg ta’ uffiċjal fil-grupp tal-funzjoni tal-assistenti, u min-naħa l-oħra, ikollhom anzjanità fil-mixja tal-karriera C jew D ta’ mill-inqas ħames snin. Din il-lista tista’ tiġi kkontestata quddiem il-Kumitat konġunt għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, kumitat li l-kompożizzjoni tiegħu hija differenti minn dik tal-Kumitat konġunt ta’ evalwazzjoni.

71      Fit-tielet lok, skont l-Artikolu 6 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, l-uffiċjali ammessi biex jipparteċipaw fil-proċedura ta’ ċertifikazzjoni huma kklassifikati, skont il-kriterji li ġejjin: il-livell ta’ taħriġ, l-anzjanità fil-mixja tal-karriera C jew D; l-esperjenza u l-mertu evalwat abbażi tar-RŻK disponibbli. Il-valur tal-kriterji u l-ponderazzjoni tagħhom jiġu deċiżi mill-Awtorità tal-Ħatra, qabel il-31 ta’ Diċembru 2004. Il-klassifikazzjoni tista’ tiġi kkontestata quddiem il-Kumitat konġunt għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni.

72      Fir-raba’ lok, l-ewwel uffiċjali fil-lista, sa ammont li jikkorrispondi għad-doppju tan-numru ta’ impjiegi li għandhom jimtlew minn uffiċjali ċċertifikati, jistgħu, sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ wara, jippreżentaw applikazzjonijiet għal pożizzjonijiet vakanti li għandhom jimtlew fil-grupp tal-funzjoni tal-assistenti. L-uffiċjali assenjati għal dawn il-pożizzjonijiet jitqiesu li ġew iċċertifikati.

73      F’dan il-każ, id-deċiżjoni kkontestata, għalkemm hija inkluża fir-RŻK 2005 tar-rikorrenti, ma tikkonċernax l-evalwazzjoni ta’ din tal-aħħar, iżda, hekk kif jindika t-titolu tat-Taqsima 6.5 tal-imsemmi RŻK, il-kundizzjonijiet għall-ammissjoni tar-rikorrenti għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. Din id-deċiżjoni għandha sewwasew bħala għan li tiċħad lir-rikorrenti l-potenzjal neċessarju biex taċċedi mingħajr restrizzjoni għall-grupp tal-funzjoni tal-assistenti u għandha bħala effett, hekk kif tindika l-opinjoni tal-Kumitat konġunt għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni u tal-Awtorità tal-Ħatra fil-proċedura ta’ ċertifikazzjoni (ara l-punt 24 ta’ din is-sentenza), li tipprivaha minn kull possibbiltà li tiġi ammessa għall-imsemmija proċedura.

74      Jirriżulta mill-atti tal-proċess li d-deċiżjoni kkontestata ġiet adottata skont ir-regoli ta’ kompetenza, proċedurali u sostantivi tal-proċedura ta’ evalwazzjoni, mhux skont dawk, li huma biss kienu applikabbli, tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni.

75      Fl-ewwel lok, jirriżulta mill-punt 7.2 tar-RŻK 2005 li d-deċiżjoni kkontestata ttieħdet mill-validatur tar-rikorrenti, peress li r-RŻK 2005 kollu ġie kkonfermat mingħajr ma saru kummenti mill-evalwatur tal-appelli wara li ngħatat l-opinjoni tal-KKE. Il-Kummissjoni sostniet ukoll, fir-risposta tagħha għall-ilment, li, “abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-evalwatur, [kien] imbagħad f’idejn il-validatur li jiddeċiedi jekk il-persuna evalwata [kinitx] effettivament uriet il-potenzjal tagħha biex tassumi funzjonijiet tal-kategorija superjuri”.

76      Madankollu, għalkemm il-validatur għandu l-kompetenza, skont l-Artikolu 2(3) tad-DĠI 43, sabiex jadotta r-RŻK, sakemm ir-rapport ma jkunx ġie modifikat mill-evalwatur tal-appelli, jirriżulta mill-Artikoli 5, 6, 7 u 8 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, adottata skont l-Artikolu 10(2) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, li hija l-Awtorità tal-Ħatra li għandha tiddeċiedi, f’kull stadju tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, fuq il-kandidaturi għaċ-ċertifikazzjoni tal-uffiċjali tal-kategoriji li qabel kienu jissejħu C u D. B’mod partikolari, hija l-Awtorità tal-Ħatra, u għalhekk awtorità differenti mill-validatur tal-proċedura ta’ evalwazzjoni, skont l-Artikolu 6(1) tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, li għandha tevalwa, abbażi tar-RŻK disponibbli, l-esperjenza u l-mertu tal-kandidati għaċ-ċertifikazzjoni. Hija biss l-Awtorità tal-Ħatra li, wara kollox, hija f’pożizzjoni li tarmonizza l-kundizzjonijiet għall-evalwazzjoni ta’ dawn il-kriterji mid-dipartimenti differenti tal-Kummissjoni, peress li l-validatur jew l-evalwatur tal-appelli għandhom viżjoni pjuttost limitata għad-dipartimenti li jkunu taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Id-deċiżjoni kkontestata għalhekk ma ġietx adottata mill-awtorità kompetenti.

77      Fit-tieni lok, l-appell ippreżentat qabel mir-rikorrenti, fil-kuntest tat-tfassil tar-RŻK 2005, kontra d-deċiżjoni kkontestata ġie eżaminat mill-KKE. Dan kien tal-fehma li l-validatur ma kien ikkommetta ebda żball manifest fl-evalwazzjoni tal-potenzjal tar-rikorrenti sabiex tassumi funzjonijiet tal-kategorija B*. Il-KKE b’hekk iddeċieda direttament fuq il-kandidatura tar-rikorrenti għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. Min-naħa l-oħra, il-Kumitat konġunt għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, li r-rikorrenti appellat quddiemu wkoll, fl-24 ta’ April 2007, kontra ċ-ċaħda tal-kandidatura tagħha għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, iddikjara li ma kienx kompetenti bil-kliem li ġej: “F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil mar-RŻK kollu jew ma’ parti minnu (inkluża t-Taqsima “potenzjal”), il-proċedura ta’ evalwazzjoni kienet tinkludi possibbiltajiet li jsir appell [;i]żda l-kumitat konġunt għall-[proċedura] ta’ ċertifikazzjoni ma huwiex kompetenti biex iqajjem dubji dwar RŻK magħluq”.

78      Madankollu, għalkemm il-KKE, istitwit mill-Artikolu 9 tad-DĠI 43, jagħti opinjoni fuq l-appell li għandu jitressaq qabel minn uffiċjal kontra r-RŻK tiegħu, li jkun tħejja skont l-Artikolu 43(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, huwa, min-naħa l-oħra, il-Kumitat konġunt għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, previst mill-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal u li l-kompożizzjoni tiegħu, definita fl-Artikolu 9 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, hija differenti minn dik tal-KKE, li jiġi kkonsultat meta uffiċjal jikkontesta deċiżjoni li biha l-Awtorità tal-Ħatra tkun eskludiet il-kandidatura tiegħu sabiex issir iċ-ċertifikazzjoni, hekk kif jirriżulta mill-Artikoli 5 u 6 tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004.

79      Konsegwentement, ir-rikorrenti ma setgħetx tuża r-rimedju intern previst għal kwistjonijiet ta’ ċertifikazzjoni b’mod utli biex tikkontesta ċ-ċaħda tat-talba tagħha biex tiġi ammessa għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni.

80      Fit-tielet lok, jirriżulta mill-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, li tinsab fil-punt 6.5 tar-RŻK 2005, li l-amministrazzjoni rrifjutat li r-rikorrenti tiġi ammessa għaċ-ċertifikazzjoni għar-raġuni li ma kinitx uriet, għall-proċedura ta’ evalwazzjoni 2006, li kellha l-“potenzjal” meħtieġ biex tikseb iċ-ċertifikazzjoni.

81      B’hekk, fil-punt 6.5 “Potenzjal” tar-RŻK 2005, l-evalwatur sostna li l-funzjonijiet imwettqa mir-rikorrenti ma setgħux jagħtu lok għaċ-“ċertifikazzjoni tal-potenzjal”. Fid-dawl ta’ din l-evalwazzjoni, il-validatur indika li r-rikorrenti ma kinitx uriet il-potenzjal li jippermettilha ssir membru tal-grupp tal-funzjoni AST mingħajr restrizzjoni. Fl-opinjoni li ta wara l-appell tar-rikorrenti kontra r-RŻK 2005 tiegħu, il-KKE indika fuq dan il-punt li ma kienx identifika elementi “li jistgħu jwasslu biex tiġi riveduta d-deċiżjoni meħuda […] mill-validatur, għal dak li jikkonċerna r-rikonoxximent tal-potenzjal tal-persuna kkonċernata fil-kuntest tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni”.

82      La l-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal u lanqas id-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004 ma jipprovdu li l-benefiċċju taċ-ċertifikazzjoni, li tippermetti l-aċċess mingħajr restrizzjoni għall-grupp tal-funzjoni tal-assistenti, jingħata abbażi ta’ kriterji apparti dawk tal-anzjanità, tal-esperjenza, tal-mertu u tal-livell ta’ taħriġ. L-ammissibbiltà ta’ uffiċjal għaċ-ċertifikazzjoni, it-tieni stadju tal-proċedura deskritta fil-punt 70 ta’ din is-sentenza, hija suġġetta, skont l-Artikolu 5(1) tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, adottata biex jiġi implementat l-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, biss għal żewġ kundizzjonijiet, jiġifieri l-livell ta’ taħriġ u l-anzjanità, u mhux għal kundizzjoni relattiva għall-potenzjal.

83      Il-kunċett ta’ potenzjal jinsab fl-Artikolu 43(2) tar-Regolamenti tal-Persunal biss b’konnessjoni mal-kapaċità ta’ uffiċjal fil-grupp tal-funzjoni AST sabiex jassumi funzjonijiet ta’ amministratur. Din id-dispożizzjoni b’ebda mod ma tipprovdi, bħalma lanqas ma jagħmlu d-DĠI 43, li l-awtur tar-RŻK għandu jiddeċiedi fuq il-potenzjal ta’ uffiċjal tal-kategoriji li qabel kienu jissejħu C u D għall-finijiet taċ-ċertifikazzjoni tiegħu, jiġifieri ta’ aċċess mingħajr restrizzjoni għall-grupp tal-funzjoni AST.

84      Minn dak li ntqal jirriżulta li l-amministrazzjoni, f’dan il-każ, applikat b’analoġija l-Artikolu 43(2) tar-Regolamenti tal-Persunal u mhux l-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal.

85      Ċertament, l-awturi tar-RŻK 2005 setgħu, fid-dawl tal-Informations administratives Nru 1‑2006, tat-12 ta’ Jannar 2006, relattivi għall-proċedura ta’ evalwazzjoni 2006, jaħsbu li kellhom kull dritt jevalwaw jekk ir-rikorrenti kellhiex il-potenzjal neċessarju sabiex tkun tista’ tiġi ammessa għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. Fil-fatt, l-imsemmija Informations administratives kienu jipprovdu li t-Taqsima “Potenzjal” tar-RŻK 2005 għandha timtela mill-evalwatur fil-kuntest tal-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, jekk l-uffiċjal jitlob dan fl-awtoevalwazzjoni tiegħu.

86      Madankollu, l-Informations administratives Nru 1‑2006, tat-12 ta’ Jannar 2006, ma setgħux leġittimament żiedu kriterju mal-kriterji għall-kisba taċ-ċertifikazzjoni u lanqas ma setgħu jżidu kundizzjoni mal-kundizzjonijiet għall-ammissjoni għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, peress li l-imsemmija kriterji u kundizzjonijiet kienu previsti mid-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, adottata mill-Kummissjoni biex jiġi implementat l-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal. Barra minn hekk, il-Kummissjoni qatt ma sostniet li d-deċiżjoni li kienet tinsab fl-Informations administratives Nru 1‑2006, tat-12 ta’ Jannar 2006, setgħet kellha tali portata normattiva.

87      Minn dak kollu li ntqal jirriżulta li d-deċiżjoni kkontestata, li ostakolat l-ammissjoni tar-rikorrenti għaċ-ċertifikazzjoni, ma tteħditx, kif immisha ttieħdet, fid-dawl tas-suġġett taħha, abbażi tad-dispożizzjonijet tal-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal u tad-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, applikabbli għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, iżda abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal u tad-DĠI 43, applikabbli għall-proċedura ta’ evalwazzjoni.

88      Minn dan isegwi li d-deċiżjoni kkontestata, adottata b’mod żbaljat abbażi tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal, kisret il-kamp ta’ applikazzjoni tal-imsemmi Artikolu 43, li hu differenti minn dak tal-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, u l-indipendenza tal-proċeduri ta’ evalwazzjoni u ta’ ċertifikazzjoni, definiti rispettivament, għall-implementazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamentit tal-Persunal imsemmija iktar ’il fuq, mid-DĠI 43 u mid-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004.

89      Ċertament, il-Kummissjoni sostniet fis-seduta li d-deċiżjoni tagħha tad-29 ta’ Novembru 2006, li ħassret u ssostitwiet id-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004, kienet stabbiliet rabta bejn il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni u l-proċedura ta’ evalwazzjoni. L-Artikolu 5(1) tad-deċiżjoni tad-29 ta’ Novembru 2006 jipprovdi, fil-fatt, li kandidat jista’ jiġi ammess għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni biss jekk ikun ġie rikonoxxut favur tiegħu l-potenzjal tiegħu li jassumi funzjonijiet tal-livell “assistent amministrattiv”.

90      Mandakollu, id-deċiżjoni tad-29 ta’ Novembru 2006 daħlet fis-seħħ, skont l-Artikolu 9 tagħha, biss il-ġurnata ta’ wara l-adozzjoni tagħha. B’hekk, id-deċiżjoni tas-7 ta’ April 2004 kienet għadha applikabbli fis-26 ta’ Ġunju 2006, id-data meta r-RŻK 2005, li kien jinkludi d-deċiżjoni kkontestata, ġie kkonfermat mill-evalwatur tal-appelli u ngħalaq. Konsegwentement, jekk il-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni, hekk kif sostniet fis-seduta, abbażi tad-deċiżjoni sussegwenti tad-29 ta’ Novembru 2006, u jekk wieħed jassumi li tali possibbiltà tista’ sseħħ, hija kisret, minbarra l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 10(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal u tad-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tagħhom, il-kampijiet ta’ applikazzjoni ratione temporis tad-deċiżjonijiet tas-7 ta’ April 2004 u tad-29 ta’ Novembru 2006.

91      Għaldaqstant, ir-rikorrenti għandha raġun titlob l-annullament tad-deċiżjoni kkontestata, jiġifieri tar-RŻK 2005 tagħha inkwantu ċaħdilha l-potenzjal neċessarju biex tkun tista’ teżerċita l-funzjonijiet ta’ assistenta u, konsegwentement, irrifjutalha l-ammissjoni tagħha għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni.

 Fuq l-ispejjeż

92      Skont l-Artikolu 122 tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, id-dispożizzjonijiet tat-tmien Kapitolu tat-tieni Titolu ta’ dawn ir-regoli, dwar l-ispejjeż ġudizzjarji, huma applikabbli biss għall-kawżi mressqa quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku mid-dħul fis-seħħ dawn ir-Regoli tal-Proċedura, jiġifieri mill-1 ta’ Novembru 2007. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza jibqgħu japplikaw mutatis mutandis għall-kawżi pendenti quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku qabel dik id-data.

93      Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-Kummissjoni tilfet, hemm lok li tiġi kkundannata tbati l-ispejjeż kollha, kif mitlub mir-rikorrenti.

Għal dawn il-motivi,

IT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU (L-Ewwel Awla)

jaqta’ u jiddeċiedi:

1)      Ir-rapport tal-iżvilupp tal-karriera ta’ F. Putterie-De-Beukelaer fir-rigward tal-perijodu bejn l-1 ta’ Jannar 2005 sal-31 ta’ Diċembru 2005 huwa annullat inkwantu ma jirrikonoxxix il-potenzjal tar-rikorrenti sabiex teżerċita funzjonijiet tal-kategorija B*.

2)      Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandha tbati l-ispejjeż kollha.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-21 ta’ Frar 2008.

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel

Reġistratur

 

      President

It-testi tal-preżenti deċiżjoni, kif ukoll id-deċiżjonijiet tal-qrati Komunitarji ċċitati fiha u li għadhom ma ġewx ippubblikati fil-Ġabra huma disponibbli fuq is-sit internet tal-Qorti tal-Ġustizzja: www.curia.europa.eu


* Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.