Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 29 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid - Испания) - Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU

(Дело C-275/06)1

(Информационно общество - Задължения на доставчиците на услуги - Съхранение и разкриване на определени данни, свързани с трафика - Задължение за разкриване - Граници - Защита на поверителността на електронните комуникации - Съвместимост със защитата на авторското право и сродните му права - Право на ефективна защита на интелектуалната собственост)

Език на производството: испански

Препращаща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid

Страни в главното производство

Ищец: Productores de Música de España (Promusicae)

Ответник: Telefónica de España SAU

Предмет

Преюдициално запитване - Juzgado de lo Mercantil - Тълкуване на член 15, параграф 2 и член 18 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар ( ОВ L 178, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257), на член 8, параграфи 1 и 2 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230) и на член 8 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56) - Обработка на данни, получени при комуникациите, осъществени в рамките на доставка на услуга на информационното общество - Задължение на операторите на електронни съобщителни мрежи и услуги, на доставчиците на достъп до далекосъобщителни мрежи и на доставчиците на услуги, свързани със съхранение на данни, да съхраняват и предоставят достъп до посочените данни - Изключване на производства по граждански дела

Диспозитив

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) не задължават държавите-членки в хипотеза като тази в главното производство да предвидят задължение за съобщаване на личните данни, за да осигурят ефективна защита на авторското право в рамките на гражданско производство. При все това общностното право изисква при транспониране на тези директиви посочените държави да следят за тълкуване на последните, което позволява да се осигури подходящо равновесие между различните основни права, защитени от общностния правов ред. На следващо място, при въвеждане на мерките за транспониране на посочените директиви органите и юрисдикциите на държавите-членки трябва не само да тълкуват националното си право в съответствие с тези директиви, но и да не се основават на тълкуване на последните, което противоречи на посочените основни права или на другите общи принципи на общностното право като принципа на пропорционалност.

____________

1 - ОВ C 212, 2.9.2006 г.