Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. januar 2008 - Productores de Música de España (Promusicae) mod Telefónica de España SAU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid - Spanien)

(Sag C-275/06) 1

(Informationssamfundet - pligter for udbydere af tjenesteydelser - bevarelse og videregivelse af visse trafikdata - videregivelsespligt - grænser - beskyttelse af kommunikationshemmeligheden i forbindelse med email korrespondance - forenelighed med ophavsret og beslægtede rettigheder - ret til en effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Productores de Música de España (Promusicae)

Sagsøgt: Telefónica de España SAU

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid - fortolkning af artikel 5, stk. 2, og artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (EFT L 178, s. 1), artikel 8, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10), og artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45) - behandling af data, der skabes ved kommunikationer, som etableres i forbindelse med leveringen af en informationssamfundstjeneste - pligt for netoperatører og tjenesteydere inden for elektronisk kommunikation, leverandører af adgang til telekommunikationsnet og leverandører af dataoplagringstjenester til at opbevare og stille de nævnte data til rådighed - finder ikke anvendelse i civile retssager

Konklusion

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel"), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) pålægger ikke medlemsstaterne i en situation som den i hovedsagen foreliggende at fastsætte pligten til at videregive personoplysninger med henblik på at sikre den effektive beskyttelse af ophavsretten under en civil retssag. Fællesskabsretten kræver imidlertid, at medlemsstaterne under gennemførelsen af de ovennævnte direktiver påser, at de lægger en fortolkning af disse direktiver til grund, som gør det muligt at sikre den rette afvejning af de forskellige grundlæggende rettigheder, der er beskyttet af Fællesskabets retsorden. Under iværksættelsen af foranstaltningerne til gennemførelse af de nævnte direktiver påhviler det herefter ikke blot myndighederne og domstolene i medlemsstaterne at fortolke deres nationale ret på en måde, der er forenelig med disse direktiver, men også at sikre, at de ikke lægger en fortolkning heraf til grund, som kommer i konflikt med disse grundlæggende rettigheder eller med andre almindelige fællesskabsretlige principper, såsom proportionalitetsprincippet.

____________

1 - EUT C 212 af 2.9.2006.