Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2008. január 29-i ítélete (A Juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid - Spanyolország által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem) - Productores de Música de España (Promusicae) kontra Telefónica de España SAU

(C-275/06. sz. ügy)1

(Információs társadalom - A szolgáltatásnyújtók kötelezettségei - Bizonyos forgalmi adatok megőrzése és hozzáférhetővé tétele - Hozzáférhetővé tételi kötelezettség - Korlátok - Az elektronikus hírközlések titkosságának védelme - A szerzői jogok és szomszédos jogok védelmével való összeegyeztethetőség - A szellemi tulajdonjog hatékony védelméhez való jog)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Productores de Música de España (Promusicae)

Alperes: Telefónica de España SAU

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Juzgado de lo Mercantil - Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 178, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 399. o.) 15. cikke (2) bekezdésének és 18. cikkének, az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 8. cikke (1) és (2) bekezdésének és a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.) 8. cikkének értelmezése - Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás során megvalósult közlés során keletkezett adatok kezelése - Az említett adatok megőrzésére és rendelkezésre bocsátására vonatkozó, a hálózatüzemeltetőket, az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtókat, valamint a távközlési hálózathoz való hozzáférést biztosítókat és az adattárolási szolgáltatást nyújtókat terhelő kötelezettség - A polgári eljárásokból történő kizárás

Rendelkező rész

A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus kereskedelemről szóló irányelv), az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanács irányelv, a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) nem kötelezi a tagállamokat, hogy olyan helyzetben, mint az alapügy, a szerzői jog hatékony védelmének biztosítása céljából előírják a személyes adatok polgári eljárás keretében történő közlésének kötelezettségét. A közösségi jog azonban megköveteli az említett tagállamoktól, hogy ezen irányelvek átültetése során azok olyan értelmezésére támaszkodjanak, amely lehetővé teszi a közösségi jogrend által védett különböző alapjogok igazságos egyensúlyának a biztosítását. Továbbá az említett irányelvek átültetésére vonatkozó intézkedések végrehajtása során a tagállami hatóságok és bíróságok kötelessége, hogy nemzeti jogukat nemcsak hogy ugyanezen irányelvekkel összhangban értelmezzék, hanem hogy ezen irányelvek ne olyan értelmezésére támaszkodjanak, amely az említett alapjogokba vagy más közösségi jogi általános alapelvbe, mint az arányosság elve, ütközik.

____________

1 - HL C 212., 2006.9.2.