Language of document :

Domstolens dom (stor avdelning) av den 29 januari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid - Spanien) - Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU

(Mål C-275/06)(1)

(Informationssamhället - Tjänsteleverantörers skyldigheter - Lagring och utlämnande av trafikuppgifter - Skyldighet att lämna ut uppgifter - Gränser - Sekretesskydd för elektronisk kommunikation - Förenlighet med skyddet för upphovsrätt och närstående rättigheter - Rätt till effektivt skydd för immateriella rättigheter)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Productores de Música de España (Promusicae)

Motpart: Telefónica de España SAU

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid - Tolkning av artiklarna 15.2 och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178, s. 1), artikel 8.1 och 8.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10), artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45) - Behandling av uppgifter som genereras i samband med att en kommunikation sker inom ramen för tillhandahållande av en informationssamhällets tjänst - Skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, operatörer av telekommunikationsnät och tillhandahållare av tjänster för informationslagring att lagra och lämna ut nämnda uppgifter - Saknas inom ramen för tvistemål

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) innebär inte att medlemsstaterna är skyldiga att, i ett fall som det som här är i fråga, föreskriva en skyldighet att lämna ut personuppgifter i ett tvistemål, i syfte att skapa ett effektivt skydd för upphovsrätten. Gemenskapsrätten innebär emellertid ett krav på att dessa medlemsstater, när de införlivar dessa direktiv med nationell rätt, skall utgå ifrån en tolkning av direktiven som gör det möjligt att uppnå en korrekt balans mellan de olika grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd enligt gemenskapens rättsordning. Vid genomförandet av införlivandeåtgärderna beträffande dessa direktiv, ankommer det på medlemsstaternas myndigheter och domstolar att inte bara tolka sin nationella rätt på ett sätt som står i överensstämmelse med dessa direktiv, utan även att se till att de inte grundar sig på en tolkning av dem som skulle stå i strid med dessa grundläggande rättigheter eller med andra allmänna principer för gemenskapsrätten, såsom proportionalitetsprincipen.

____________

1 - ) EUT C 212, 2.9.2006.