Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. - Daniel Dittert/Комисия

(Дело F-109/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване в длъжност - Точки за приоритет - Непълно служебно досие - Пропускане на точки за приоритет в електронния вариант на досието за повишаване, наречено "Sysper 2" - Техническа грешка - Комитет по повишаване A* - Присъждане на по-малък брой точки в резултат на предложение по йерархичен път)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Daniel Dittert (Люксембург, Люксембург) [представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: G. Berscheid и K. Herrmann]

Предмет

Отмяна на решение на ОН (Орган по назначаването) за присъждане на жалбоподателя - длъжностно лице от Комисията, пропуснат по погрешка в списъците за повишаване на съответната ГД, на брой точки за приоритет, който е по-нисък от желаните от последната и недостатъчен, за да позволят повишаването му в длъжност за 2005 г.

Диспозитив

Отменя решение на Комисията на Европейските общности, с което се присъждат на г-н Dittert недостатъчен брой точки за приоритет, за да бъде повишен в длъжност за 2005 г.

Отменя решение на Комисията на Европейските общности за подлежащите на повишаване длъжностни лица за 2005 г., публикуван в Informations administratives [Административни съобщения] № 85-2005 от 23 ноември 2005 г. , в частта, която не съдържа името на г-н Dittert.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски на г-н Dittert, както и направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 281 от 18.11.2006 г., стр. 47.