Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 22. novembra spriedums - Dittert/Komisija

(Lieta F-109/06) 1

(Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Prioritātes punkti - Nepilnīga personas lieta - Prioritātes punktu neiekļaušana amatā paaugstināšanas elektroniskajā lietvedības sistēmā "Sysper 2" - Tehniska kļūme - Amatā paaugstināšanas komiteja A* - Tāda punktu skaita piešķiršana, kas ir mazāks par augstākstāvošas vadības ieteikumu)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniel Dittert, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un K. Herrmann, pārstāvji)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar ko prasītājam, Komisijas ierēdnim, kas kļūdas dēļ nebija iekļauts attiecīgā ģenerāldirektorāta amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā, piešķirts mazāks prioritātes punktu skaits, nekā bija vēlējies tā ģenerāldirektorāts, un ar ko nepietiek, lai viņš tiktu paaugstināts amatā 2005. gadā, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas lēmumu, ar kuru Dittert tiek piešķirts nepietiekams prioritātes punktu skaits, lai viņš 2005. gadā tiktu paaugstināts amatā;

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas lēmumu, ar ko tiek izveidots 2005. gadā amatā paaugstināto ierēdņu saraksts, kas publicēts 2005. gada 23. novembra administratīvajā paziņojumā Nr. 85-2005, ciktāl tajā nav iekļauts Dittert vārds;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina Dittert tiesāšanās izdevumus, kā arī sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 281, 18.11.2006., 47. lpp.