Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. - Dittert przeciwko Komisji

(Sprawa F-109/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Punkty pierwszeństwa - Niepełne akta osobowe - Nieuwzględnienie punktów pierwszeństwa z dossier informatycznego "Sysper 2" - Problem techniczny - Komitet ds. awansu A* - Przyznanie mniejszej liczby punktów aniżeli zaproponowana przez przełożonego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel Dittert (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: B. Cortese i C. Cortese, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i K. Herrmann)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o przyznaniu skarżącemu, urzędnikowi Komisji, omyłkowo nieuwzględnionemu na liście awansów swojej DG, liczby punktów pierwszeństwa mniejszej aniżeli zaproponowana przez przełożonego i niewystarczającej do awansu w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r.

Sentencja wyroku

Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich przyznającej D. Dittertowi liczbę punktów pierwszeństwa niewystarczającą do awansu w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r.

Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich określającej listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r., opublikowanej w Informations administratives nr 85-2005, z dnia 23 listopada 2005 r., w zakresie, w jakim nie zawiera ona nazwiska D. Ditterta.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez D. Ditterta oraz kosztami własnymi.

____________

1 - Dz.U. C 281 z 18.11.2006, str. 47