Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. - Carpi Badía / Комисия

(Дело F-110/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Точки за предимство - Непълно служебно досие - Пропускане на точки за предимство в електронното досие за повишаване, наречено "Sysper 2" - Технически пропуск - Комитет по повишаване A* - Присъждане на брой точки, по-нисък от съдържащия се в предложението на йерархически горестоящия орган)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José María Carpi Badía (Люксембург, Люксембург) [представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: G. Berscheid и K. Herrmann]

Предмет

Отмяна на решението на Органа по назначаването (ОН) за присъждане на жалбоподателя, длъжностно лице в Комисията, който е пропуснат по грешка в списъците за повишаване на своята Генерална дирекция, на брой точки за предимство, по-нисък от желания от Генералната дирекция, и недостатъчен, за да позволи неговото повишаване в процедурата за повишаване за 2005 година.

Диспозитив

Отменя решението на Комисията на Европейските общности, с което на г-н Carpi Badía се присъжда недостатъчен брой точки за предимство за неговото повишаване в рамките на процедурата за повишаване за 2005 г.

Отменя решението на Комисията на Европейските общности, с което се обявява списъкът на длъжностни лица, повишени в процедурата за повишаване за 2005 г., публикувано в Административни известия № 85/2005 от 23 ноември 2005 г., доколкото в него не е включено името на г-н Carpi Badía.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски, направени от г-н Carpi Badía, както и да понесе направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 281, 18.11.2006 г., стр.48.