Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 - Carpi Badía v. Komise

(Věc F-110/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Přednostní body - Neúplný osobní spis -Opomenutí přednostních bodů z informatizovaného spisu pro účely povyšování "Sysper 2" - Technická závada - Výbor pro povyšování A* - Přiznání nižšího počtu bodů, než bylo navrhováno nadřízenými)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José María Carpi Badía (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ, kterým se žalobci, úředníkovi Komise, který byl omylem opomenut v seznamech pro účely povýšení jeho GŘ, přiznává nižší počet přednostních bodů, než jaký mu zamýšlela Komise přiznat, a který nepostačoval k jeho povýšení v rámci hodnotícího období 2005

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství, kterým se J. M. Carpi Badíovi přiznává počet přednostních bodů, který nepostačuje k jeho povýšení v rámci hodnotícího období 2005, se zrušuje.

Rozhodnutí Komise Evropských společenství, kterou se stanoví seznam povýšených úředníků v rámci hodnotícího období 2005, zveřejněný v administrativních sděleních č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005, se zrušuje v rozsahu, v němž neuvádí jméno J. M. Carpi Badíi.

Komise Evropských společenství ponese náklady řízení J. M. Carpi Badíi, jakož i vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 48.