Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 - Carpi Badía/Komisia

(vec F-110/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Prioritné body - Neúplný osobný spis - Nezapočítanie prioritných bodov z počítačovej zložky povyšovania tzv. "Sysper 2" - Technická porucha - Výbor pre povýšenie A* - Udelenie nižšieho počtu bodov ako bolo navrhnuté žalobcovým nadriadeným)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José María Carpi Badía (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a K. Herrmann)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o pridelení žalobcovi, úradníkovi Komisie, ktorý omylom nebol uvedený na zozname povýšení jeho GR, nižšieho počtu prioritných bodov ako mu toto GR navrhovalo udeliť, pričom tento počet bol nedostatočný na jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2005

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev, ktorým bol pridelený Carpi Badíovi nedostatočný počet prioritných bodov na jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2005, sa zrušuje.

2.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev stanovujúce zoznam zamestnancov povyšovaných v rámci povyšovania za rok 2005, uverejnené v Administratívnych informáciách č. 85-2005 z 23. novembra 2005, sa zrušuje v rozsahu, v akom v ňom nie je uvedené meno Carpi Badía.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania pána Carpi Badíu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 48.