Language of document :

Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. - Menidiatis/Комисия

(Дело F-128/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Белгия) (представител: S. Pappas, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 21 декември 2006 г., с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателя за свободната длъжност на ръководител на Представителството на Комисията в Гърция, и се назначава друг кандидат на тази длъжност;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква няколко правни основания срещу решението за отхвърляне на кандидатурата му за свободната длъжност на ръководител на Представителството на Комисията в Гърция. На първо място, според него процедурата за подбор е незаконосъобразна и не е спазена. На следващо място, обявата за работа била незаконосъобразна и не била спазена.

Друго правно основание е изведено от нарушението на член 11а от Правилника за длъжностните лица. Освен това жалбоподателят твърди, че незаконосъобразно е понижен рангът на длъжността на ръководител на Представителството в Атина, като несъобразно е и решението от 7 юли 2004 г. относно условията за заемане на длъжността на ръководител на Представителство.

В допълнение, обявата за работа била късно публикувана, а освен това не били изложени мотиви за отказа за достъп до поисканите от жалбоподателя документи в направената от него жалба. На последно място, жалбоподателят изтъква, че е налице нарушение на нормите относно ротацията на персонала на длъжности, известни като "чувствителни", и посочва, че има няколко улики, които доказват злоупотреба с власт.

____________