Language of document :

Sag anlagt den 31. oktober 2007 - Andreas Menidiatis mod Kommissionen

(Sag F-128/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgien) (ved avocat S. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 21. december 2006 om afslag på sagsøgerens ansøgning om den ledige stilling som chef for Kommissionens Repræsentation i Grækenland og udnævnelse af en anden person til denne stilling.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet gør sagsøgeren en række anbringender gældende vedrørende afgørelsen om afslag på hans ansøgning om den ledige stilling som chef for Kommissionens Repræsentation i Grækenland: Indledningsvis gør han gældende, at ansættelsesproceduren var ugyldig og ikke blev overholdt. Han gør endvidere gældende, at stillingsopslaget var ugyldigt og ikke blev overholdt.

Et videre anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 11a i tjenestemandsvedtægten. Sagsøgeren gør endvidere gældende, at indplaceringen af stillingen som chef for Repræsentationen i Grækenland på et lavere løntrin er ugyldig, og at afgørelsen af 7. juli 2004 om fremgangsmåden ved besættelse af repræsentationschefstillinger er ugyldig.

Endvidere gøres det gældende, at offentliggørelsen af stillingsopslaget skete for sent, og at afslaget på sagsøgerens anmodning om aktindsigt i de i hans klage anførte dokumenter ikke blev begrundet. Endelig gør sagsøgeren gældende, at der er sket tilsidesættelse af bestemmelserne om rotation af medarbejdere, der beklæder såkaldt følsomme stillinger, samt at der foreligger flere forhold, der tyder på, at der er begået magtfordrejning.

____________