Language of document :

Kanne 31.10.2007 - Menidiatis v. komissio

(asia F-128/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission päätös, joka on päivätty 21.12.2006, jolla hylättiin kantajan hakemus avoinna olleeseen Kreikassa olevan komission edustuston päällikön toimeen ja jolla kyseiseen toimeen nimitettiin toinen hakija, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa useisiin kanneperusteisiin sitä päätöstä vastaan, jolla hylättiin hänen hakemuksensa avoinna olleeseen Kreikassa olevan komission edustuston päällikön toimeen: Aluksi hän vetoaa siihen, että valintamenettely oli lainvastainen ja että sitä ei noudatettu. Sen jälkeen hän vetoaa siihen, että avointa tointa koskeva ilmoitus oli lainvastainen ja että sitä ei noudatettu.

Lisäksi kantaja esittää henkilöstösääntöjen 11 a artiklan rikkomiseen perustuvan kanneperusteen. Kantaja vetoaa myös siihen, että Ateenassa olevan edustuston päällikön toimen tason laskeminen oli lainvastaista ja että edustuston päällikön tehtävien täyttämistä koskevista menettelytavoista 7.7.2004 tehty päätös on lainvastainen.

Lisäksi vedotaan siihen, että avointa tointa koskeva ilmoitus on julkaistu viiveellä ja että kantajan valituksessaan esittämän asiakirjoihin tutustumista koskevan pyynnön epäämistä ei ole perusteltu. Lopuksi kantaja vetoaa siihen, että niin kutsutuissa arkaluonteisissa tehtävissä työskentelevän henkilökunnan työkiertoa koskevia sääntöjä on rikottu ja väittää, että useat viitteet osoittavat, että harkintavaltaa on käytetty väärin.

____________