Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. - Menidiatis przeciwko Komisji

(Sprawa F-128/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. odrzucającej kandydaturę skarżącego na wakujące stanowisko dyrektora przedstawicielstwa Komisji w Grecji, i tym samym powołanie na to stanowisko innego kandydata;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi szereg zarzutów w stosunku do decyzji odrzucającej jego kandydaturę na wakujące stanowisko dyrektora przedstawicielstwa Komisji w Grecji. Na początek podnosi on niezgodność z prawem i nieprzestrzeganie ogłoszenia o konkursie.

Inny zarzut oparty jest na naruszeniu art. 11a regulaminu pracowniczego. Ponadto skarżący podnosi niezgodność z prawem obniżenia poziomu stanowiska dyrektora przedstawicielstwa w Atenach i niezgodność z prawem decyzji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania dyrektorów przedstawicielstw.

Ponadto, podnosi się opóźnienie w opublikowaniu ogłoszenia o konkursie oraz brak uzasadnienia odmowy dostępu do dokumentów, o które skarżący poprosił w swym zażaleniu. Wreszcie skarżący podnosi naruszenie reguł dotyczących rotacji personelu zajmujących tzw. "delikatne" stanowiska i wskazuje na szereg poszlak świadczących o nadużyciu władzy.

____________