Language of document :

Žaloba podaná 31. októbra 2007 - Menidiatis/Komisia

(vec F-128/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2006, ktorým bola zamietnutá kandidatúra žalobcu na voľné pracovné miesto vedúceho zastúpenia Komisie v Grécku a ktorým bol vymenovaný na toto miesto iný kandidát,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza viacero dôvodov voči rozhodnutiu o zamietnutí jeho kandidatúry na voľné pracovné miesto vedúceho zastúpenia Komisie v Grécku: Najskôr tvrdí nezákonnosť a nerešpektovanie zásad výberového konania. Ďalej uvádza nezákonnosť a nerešpektovanie oznámenia o voľnom pracovnom mieste.

Ďalší dôvod je založený na porušení článku 11a služobného poriadku. Navyše žalobca uvádza nezákonnosť preradenia pracovného miesta vedúceho zastúpenia Komisie v Aténach do nižšej platovej triedy a nezákonnosť rozhodnutia zo 7. júla 2004 týkajúceho sa spôsobov obsadzovania vedúcich zastúpení.

Okrem toho uvádza, že oznámenie o voľnom pracovnom mieste bolo neskoro uverejnené, a že odmietnutie prístupu k dokumentom požadovaných žalobcom v sťažnosti nebolo odôvodnené. Nakoniec žalobca uvádza porušenie pravidiel postupnej výmeny zamestnancov pôsobiacich na tzv. citlivých miestach a tiež tvrdí, že viacero indícií nasvedčuje tomu, že došlo k zneužitiu právomoci.

____________