Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 31. oktobrī - Vinci/Eiropas Centrālā banka

(lieta F-130/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fiorella Vinci, Schöneck (Vācija) (pārstāvis - B. Karthaus, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka atbildētājas 2007. gada 5. marta vēstules (07) 139a H KK7bk HEAL, kā arī 2007. gada 5. marta vēstules (07) 139b H KK/bk HEAL, kā arī Dr. Schön 2007. gada 24. aprīlī izdotā "Medical Certificate" iekļaušana personas lietā, kā arī Vācijas diagnostikas klīnikas 2007. gada 2. aprīļa izmeklēšanas rezultātu par prasītājas veselības stāvokli iekļaušana medicīniskajos dokumentos ir prettiesiska;

atzīt, ka atbildētājas 2007. gada 3. septembra rīkojums (07) 772 PSR JMC/cc APPE, ar ko tā atsakās dzēst iepriekšējā punktā uzskaitītajos dokumentos ietvertos personas datus, ir prettiesisks;

atzīt, ka atbildētājas 2007. gada 5. marta rīkojums veikt medicīnisku izmeklēšanu, nav juridiski saistošs;

piespriest atbildētājai izmaksāt prasītājai EUR 10 000;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja ar savu pirmo prasījumu lūdz atzīt, ka tajā minēto dokumentu iekļaušana viņas personas lietā, un, atsevišķajos medicīniskajos dokumentos, ir prettiesiska. Otrā prasījuma mērķis ir atzīt, ka atbildētājas atteikšanās dzēst prettiesiski iegūtos personas datus ir prettiesiska. Pamatojumam tiek norādīts, ka Eiropas Centrālās bankas (ECB) Staff Rule 5.13.4 nepieļauj tādu medicīnisku datu iegūšanu, kā arī saglabāšanu, kuri nav vajadzīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. decembra Regulas Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā - Regula Nr. 45/2001) 10. pantā uzskaitīto kategoriju personas datu apstrādei un kurai ņemot vērā Regulas Nr. 45/2001 10. panta 2. punkta b) apakšpunktu nav apstrādei nepieciešamā mērķa.

Trešajā prasījumā tiek lūgts atzīt par spēkā neesošu komisijas 2007. gada 5. marta lēmumu, ar kuru prasītājai tiek likts iziet medicīnisku pārbaudi. Spēkā neesamību prasītāja pamato ar iebildi par pilnvaru nepareizu izmantošanu, kā arī būtisku formas prasību neievērošanu, kuras izriet no Staff Rule 5.13.4. Tajā ir paredzēts, ka tālākus medicīniskus pasākumus, kā, piemēram, izmeklējumus, nozīmēt var tikai ECB ieceltais "Medical Adviser", bet nevis prasītājas tiešais priekšnieks.

Šajā sakarā tiek lūgts atlīdzināt morālo kaitējumu, kas prasītājai radies tādēļ, ka tai bija jāveic visaptveroša medicīniskā pārbaude bez pietiekama tiesiskā pamata.

____________