Language of document :

Talan väckt den 31 oktober 2007 - Fiorella Vinci mot Europeiska centralbanken

(Mål F-130/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Fiorella Vinci (Schöneck, Tyskland) (ombud: advokaten B. Karthaus)

Svarande: Europeiska centralbanken

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att klagandens skrivelser av den 5 mars 2007 med numren (07) 139a H KK7bk HEAL och (07) 139b H KK/bk HEAL, omständigheten att ett "Medical Certificate" upprättat av doktor Schön den 24 april 2007 införts i sökandens personakt och omständigheten att ett provresultat som Deutsche Klinik für Diagnostik upprättat den 2 april 2007 rörande sökandens hälsotillstånd införts bland handlingarna i läkarutredningen, är rättsstridiga,

fastställa att svarandens beslut av den 3 september 2007 med nummer (07) 772 PSR JMC/cc APPE, är rättsstridigt i den del som svaranden beslutat att inte ta bort de handlingar med personuppgifter som ovan anges,

fastställa att svarandens beslut av den 5 mars 2007 att sökanden måste låta sig läkarundersökas är ogiltigt,

förplikta svaranden att till sökanden utge skadestånd med 10 000 euro och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar i första hand att personaldomstolen skall fastställa att svarandens beslut att införa ovannämnda handlingar i sökandens personakt och i handlingarna i läkarutredningen är rättsstridiga. Sökanden yrkar i andra hand att det skall fastställas att svarandens beslut att inte ta bort handlingarna med personuppgifter är rättsstridigt. Grunden för talan är att Staff Rule 5.13.4 i Europeiska centralbankens (ECB) motsvarighet till tjänsteföreskrifterna utgör hinder för att inhämta uppgifter från läkare och lagra dessa. Ovannämnda bestämmelse tillåter vidare inte behandling av de personliga uppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (nedan kallad förordning nr 45/2001) och bestämmelsen motiveras inte av något av de godkända skäl som anges i artikel 10.2 b i förordning nr 45/2001.

Sökanden yrkar i tredje hand att kommissionens beslut av den 5 mars 2007 skall ogiltigförklaras, i den del som sökanden åläggs att låta sig läkarundersökas. Sökanden hävdar att beslutet bygger på missbruk av utrymmet för eget skön och åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, enligt vad som följer av Staff Rule 5.13.4. Enligt denna bestämmelse är det bara den "Medical Adviser" som ECB har utsett som har rätt att fatta medicinska beslut, exempelvis om undersökningar, vilket sökandens närmaste överordnade inte har rätt att göra.

Sökanden yrkar också ersättning för den ideella skada som hon har lidit genom att hon tvingats att genomgå en omfattande läkarundersökning, trots att det inte fanns laglig grund för detta beslut.

____________