Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 22 november 2007 - Michail / Commissie

(Zaak F-34/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsperiode 2004 - Beroep tot nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Christos Michail (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Meïdanis, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Berardis-Kayser en K. Herrmann, gemachtigden, vervolgens H. Tserepa-Lacombe, gemachtigde, bijgestaan door E. Bourtzalas, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over de beoordelingsperiode 2004 en, anderzijds, een vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij draagt haar eigen kosten.

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006, blz. 24.