Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2008 r. - Aayhan i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-10/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laleh Aayhan (Strasburg, Francja) i in. (przedstawiciel: R. Blindauer, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżących w dniu 21 czerwca 2007 r. dotyczące przekwalifikowania wszystkich umów na czas określony wiążących ich z ta instytucją w jedną umowę na czas nieokreślony

Żądania strony skarżącej

-    Stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji oddalającej z dnia 25 października 2007 r.     Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego, organu powołującego, na zażalenie otrzymane w dniu 27 czerwca 2007 r. przez Parlament;

-    uznanie całości umów na czas określony wiążących skarżących z Parlamentem Europejskim za jedną umowę na czas nieokreślony, przedłużoną na okres po dniu 1 stycznia 2007 r.;

-    przywrócenie wszystkich skarżących zatrudnionych na czas nieokreślony do służby w Parlamencie Europejskim;

-    przyznanie każdemu skarżącemu za cały okres przepracowany od początku zatrudnienia ekwiwalentu za nabyty płatny urlop;

-    wydanie zaświadczeń skarżącym, że uznają oni decyzje z dnia 20 kwietnia 2007 r. za oddalenie zażalenia i że wnieśli już sprawę do Sądu do spraw Służby Publicznej.

____________