Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 декември 2007 г. - Керелов/Комисия

(Дело F-110/07)

(Публична служба - Явна недопустимост - Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Георги Керелов (Пазарджик, България) [представител: адв. A. Керелов]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет

Жалба за отмяна, от една страна, на решението на EPSO (Службата за подбор на персонал) от 07 февруари 2007 г. да не се съобщят на жалбоподателя данните и документите относно конкурса и, от друга страна, обезщетение за претърпени вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда всяка страна да заплати направените от нея съдебни разноски.

____________