Language of document :

Žaloba podaná 25. októbra 2007 - Marcucio/Komisia

(vec F-122/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcucio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť oznámenie z 30. novembra 2006 č. RELEX.K.4 D(2006)522434,

zrušiť oznámenie z 15. februára 2007 č. D(2007) 502458,

zrušiť rozhodnutie o ukončení vyšetrovania udalosti zo 6. septembra 2001, keď žalobca požiadal o pomoc bezpečnostné služby delegácie Európskej komisie v Angole na účely výmeny pneumatiky na jeho osobnom automobile,

zrušiť rozhodnutie, v akejkoľvek forme, ktorým žalovaná zamietla žiadosť z 1. septembra 2006, ktorú žalobca zaslal menovaciemu orgánu,

zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, oznámenie zo 16. júla 2007 č. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072;

zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, rozhodnutie, v akejkoľvek forme, o zamietnutí sťažnosti z 26. marca 2007 zaslanej menovaciemu orgánu,

uložiť žalovanej povinnosť, aby vykonala vyšetrovanie na účely zistenia udalostí z 5. mája 2003, keď vedúci ad interim administratívneho oddelenia delegácie Európskej komisie v Angole riadil osobný automobil žalobcu z miesta, kde boli ubytovaní, do miesta vzdialeného približne štyri kilometre, udalostí zo 6. septembra 2001 a či existuje medzi týmito udalosťami akýkoľvek vzťah, ako aj povinnosť, aby bezodkladne oznámila žalobcovi výsledky vyšetrovania a na niekoľkých príslušných a viditeľných miestach vyvesila oznámenia obsahujúce výňatok zo záverov vyšetrovania a zabezpečila prístup k týmto zisteniam; alebo podporne uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku rozhodnutia o zamietnutí žiadosti z 1. septembra 2006, sumu 100 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú, a s ohľadom na ujmu, ktorá vznikne po dni, keď bola podaná predmetná žaloba, sumu 20 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú, za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni podania tejto žaloby do dňa, keď po ukončení vyšetrovania bude žalobca oboznámený so zisteniami a tieto zistenia budú primerane zverejnené,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady ujmy, ktorá mu už vznikla v dôsledku odmietnutia zaslať mu preklad do taliančiny oznámenia z 30. novembra 2006, sumu 20 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú; ako aj s ohľadom na ujmu, ktorá mu vznikne po dni podania tejto žaloby, sumu vo výške 2 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú, za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni podania tejto žaloby do dňa, keď budú prijaté všetky opatrenia na vykonanie rozhodnutia o neplatnosti odmietnutia,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi bezodkladne po vydaní rozsudku v tejto veci z titulu náhrady ujmy, ktorá mu už vznikla, ako aj ujmy, ktorá mu môže vniknúť v budúcnosti, v dôsledku rozhodnutia o ukončení vyšetrovania, pokiaľ ide o ujmu, ktorá mu už vznikla, sumu 20 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú; s ohľadom na ujmu, ktorá mu vznikne po dni podania tejto žaloby, sumu vo výške 25 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni podania tejto žaloby do dňa, keď žalovaná prijme všetky opatrenia na vykonanie rozhodnutia o neplatnosti rozhodnutia o ukončení vyšetrovania,

potvrdiť nezákonnosť skutočnosti, že prinajmenšom do dňa, keď mu bolo doručené oznámenie z 30. novembra 2006, nebol žalobca oboznámený s rozhodnutím o ukončení vyšetrovania,

určiť, že skutočnosť, že žalobca nebol oboznámený s ukončením vyšetrovania, je protiprávna,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady ujmy v dôsledku toho, že nebol oboznámený s ukončením vyšetrovania, sumu 50 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojich tvrdení uvádza tieto tri žalobné dôvody: 1. absolútny nedostatok odôvodnenia aj okrem iného z dôvodu nelogickosti, nesúvislosti, neprimeranosti, nejasnosti a predstieraných dôvodov a nedostatočné alebo neprimerané vyšetrovanie; 2. závažné a zjavné porušenie zákona; 3. porušenie povinnosti starostlivosti a riadnej správy vecí verejných.

____________