Language of document :

Иск, предявен на 8 октомври 2007 г. - Hoppenbrouwers / Комисия

(Дело F-104/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Белгия) [представител: L. Vogel, avocat]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отмени решение от 25 юни 2007 г., прието от органа, оправомощен да сключва договори (ООСД), с което се отхвърля жалбата на ищеца от 16 март 2007 г. срещу административно решение, за което е уведомен на 18 декември 2006 г. и с което му се отказва да бъде нает като срочно нает служител по член 2, параграф 1 от Приложението към Условията за работа на другите служители (УРДС),

Доколкото е необходимо да се отмени въпросното решение от 18 декември 2006 г.,

Да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Първото основание на иска е изведено от нарушение на член 82, параграф 3, буква г) от УРДС, на член 33 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, на член 2, параграф 1 от Приложението към УРДС, както и на явна грешка в преценката.

Ищецът изтъква най-напред, че администрацията му е отказала да му предложи договор за срочно нает служител за неопределено време поради обстоятелството, че бил временно нетрудоспособен на 1 май 2005 г. - дата, на която според ООСД изтичал срокът, на който следва да влязат в сила договорите за договорно наети служители, подписани в рамките на временните мерки, предвидени в член 2, параграф 1 от Приложението към УРДС. Ищецът изтъква, че единствено постоянна незадоволителност на работата му, би позволила да се отхвърли кандидатурата му.

Второто основание на иска е изведено от нарушение на принципа за недискриминация, доколкото при липса на законово или разумно основание той несправедливо е ощетен по отношение на други лица, които след като са работили както ищеца в ясли и детски градини на Комисията по договор по белгийското право, са били наети като срочно наети служители за неопределено време.

____________