Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 8. oktobrī - Hoppenbrouwers/Komisija

(lieta F-104/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Micheline Hoppenbrouwers, Dilbeek (Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2007. gada 25. jūnijā pieņemto lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītājas 2007. gada 16. marta sūdzība par 2006. gada 18. decembrī paziņoto administratīvo lēmumu, ar kuru savukārt tika atteikts prasītāju pieņemt darbā kā līgumdarbinieci pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) pielikuma 2. panta 1. punkta ietvaros;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt arī minēto 2006. gada 18. decembra lēmumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats ir atvasināts no PDNK 82. panta 3. punkta d) apakšpunkta, PDNK 83. panta, Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 33. panta, PDNK pielikuma 2. panta 1. punkta pārkāpuma, kā arī no acīmredzamas kļūdas novērtējumā.

Prasītāja vispirms atgādina, ka administrācija ir atteikusi piedāvāt līgumdarbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku tā iemesla dēļ, ka tā uz laiku 2005. gada 1. maijā bija zaudējusi darba spējas, un šis datums - kā uzskata institūcija, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumu, - bija pēdējais brīdis, kad PDNK pielikuma 2. panta 1. punktā paredzēto pārejas pasākumu ietvaros bija jāstājas spēkā iepriekš minēto līgumdarbinieku līgumiem. Prasītāja uzsver, ka viņas pieteikumu varēja neņemt vērā tikai ilgstošas darba nespējas gadījumā.

Otrais prasības pamats ir atvasināts no nediskriminācijas principa pārkāpuma tiktāl, ciktāl pret prasītāju, nepastāvot pieļaujamam un saprātīgam pamatojumam, netaisnīgi tika izrādīta nelabvēlīgāka attieksme salīdzinājumā ar citām personām, ar kurām pēc tam, kad tās, tāpat kā prasītāja, pamatojoties uz Beļģijas tiesībām noslēgto līgumu, bija strādājušas Komisijas mazbērnu novietnēs un bērnudārzos, tika noslēgts līgums uz nenoteiktu laiku kā līgumdarbiniekiem.

____________