Language of document :

Žaloba podaná 8. októbra 2007 - Hoppenbrouwers/Komisia

(vec F-104/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prijaté orgánom oprávneným uzavrieť zmluvy 25. júna 2007, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobkyňou 16. marca 2007 proti správnemu rozhodnutiu oznámenému 18. decembra 2006, ktorým bolo v rámci článku 2 ods. 1 prílohy Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ) zamietnuté zamestnanie žalobkyne ako zmluvného zamestnanca,

pokiaľ to je potrebné, takisto zrušiť uvedené rozhodnutie z 18. decembra 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý žalobný dôvod je odvodený z porušenia článku 82 ods. 3 písm. d) PZOZ, článku 83 PZOZ, článku 33 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, článku 2 ods. 1 prílohy PZOZ, ako aj od zjavne nesprávneho posúdenia.

Žalobkyňa po prvé pripomína, že administratíva jej odmietla ponúknuť zmluvu zmluvného zamestnanca na dobu neurčitú, lebo k 1. máju 2005 bola dočasne práceneschopná, pričom tento dátum bol podľa názoru orgánu oprávneného uzavrieť zmluvy posledným dňom lehoty, kedy mali nadobudnúť účinnosť zmluvy zmluvných zamestnancov uzavreté v rámci prechodných opatrení stanovených v článku 2 ods. 1 prílohy PZOZ. Žalobkyňa uvádza, že jej kandidatúra by mohla byť zamietnutá len v prípade trvalej pracovnej neschopnosti.

Druhý žalobný dôvod je odvodený z porušenia zásady zákazu diskriminácie v rozsahu, v akom bola žalobkyňa bez zákonom dovoleného a riadneho odôvodnenia nespravodlivo znevýhodnená v porovnaní s inými osobami, ktoré rovnako ako žalobkyňa pracovali v jasliach a materskej škole Komisie na základe zmluvy uzavretej podľa belgického práva a potom získali zmluvu zmluvného zamestnanca na dobu neurčitú.

____________